Väsentlig anknytning

Fråga om väsentlig anknytning till Sverige på grund av förvärv av fritidsfastighet.

Diarienummer
47-18/D
Meddelandedatum
2018-09-26
Lagrum
  • 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A får inte väsentlig anknytning till Sverige genom förvärv av en fritidsfastighet.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A flyttade under september 2003 till Sverige från [land B] på grund av studier.
Under 2004 gifte han sig med en svenska. Paret har två barn födda 2005
respektive 2006. A är medborgare [i land B]och sedan 2008 även svensk
medborgare.

 I oktober 2010 utvandrade familjen till [land B]. Under 2012 separerade paret och
makan och barnen återvände till Sverige. Parets skilsmässa registrerades i juni
2014.

A har sedan oktober 2010 varit bosatt i [land B]. Efter det att barnen flyttat
tillbaka till Sverige har han varit i Sverige för att besöka dem under maximalt
30 dagar per år. Han har då bott på hotell.

Han överväger nu att köpa ett småhus, inrättat för åretruntboende, i Sverige som
fritidsfastighet. Huset ska han använda vid sina besök i Sverige. Även
fortsättningsvis kommer han att besöka sina barn här under maximalt 30 dagar
per år.

Frågan och parternas inställning

A  frågar om förvärvet av småhuset tillsammans med de i Sverige bosatta minderåriga
barnen jämte det svenska medborgarskapet medför att han får anses ha väsentlig
anknytning till Sverige. Parterna är överens om att förvärvet inte medför att A
får väsentlig anknytning hit.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 3 kap. 3 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att den som har
väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är
obegränsat skattskyldig.

 För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig
anknytning hit ska beaktas om han är svensk medborgare, hur länge han var
bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han
vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som
är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver
näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha
tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i
näringsverksamhet här, om han har en fastighet här och liknande förhållanden (3
kap. 7 § första stycket).

Vid prövningen ska det göras en samlad bedömning i det enskilda fallet varför alla
omständigheter av betydelse måste beaktas (prop. 1984/85:175 s. 13).

Av praxis framgår att en person som varit utflyttad en längre tid från Sverige
inte får väsentlig anknytning hit enbart på grund av förvärv av en fastighet
för fritidsändamål och det gäller även om det är fråga om ett ansenligt
fastighetsinnehav och bostaden är inrättad för åretruntbruk (jfr t.ex. RÅ 2003
not. 210 och RÅ 2009 not. 82).

Frekventa resor till Sverige för att under ca 60 dagar per år besöka ett minderårigt barn
har inte medfört väsentlig anknytning. Personens innehav av en aktiepost på tre
procent och styrelseuppdrag i ett onoterat företag samt ägarandel i en fastighet
som saknade bostadsbyggnad medförde ingen annan bedömning (RÅ 2003 ref. 52).

I ett annat fall har besök i Sverige för att umgås med två minderåriga barn under ca
100 dagar per år tillsammans med arbetsbesök i Sverige under ca 20 dagar per år
inneburit väsentlig anknytning (RÅ 2010 not. 78).

Skatterättsnämndens bedömning

Med beaktande av hur länge A var bosatt i Sverige samt omständigheterna i övrigt finner Skatterättsnämnden att förvärv av ett småhus, avsett att användas vid tillfälliga besök i Sverige, inte innebär att han får väsentlig anknytning till Sverige.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

I den slutliga handläggningen har även Maria Doeser deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen