Utomståenderegeln

Utomståenderegeln har ansetts vara tillämplig trots att företaget som ska bedömas upphört att vara ett fåmansföretag.

Diarienummer
7-18/D
Meddelandedatum
2018-09-27
Lagrum
  • 57 kap. 4 och 5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Aktierna i X AB är inte kvalificerade andelar.

Fråga 2

Svaret på fråga 1 påverkas inte av att kapital överförs mellan Y AB och X AB

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A äger samtliga aktier i X AB. Han har inte varit verksam i betydande omfattning i det bolaget. X AB äger indirekt aktier i Z AB, ett bolag som A grundat och där han sedan länge är verksam i betydande omfattning. Z AB bedriver utbildningsverksamhet.

Z AB ägs sedan 2010 av Å AB. Å AB fungerar som ett rent holdingbolag med undantag för att koncernens ekonomifunktion funnits i bolaget. Aktierna i Å AB ägdes från slutet av 2010 fram till den 23 januari 2017 till mer än 30 procent av Ä AB. Ä AB ägdes under denna period av två fysiska personer som inte varit verksamma i Å AB eller i annat företag som Å AB ägt aktier i. De har inte heller varit verksamma i något annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som Z AB.

Den 23 januari 2017 köpte Y AB samtliga aktier i Å AB. Y AB ägdes vid den tidpunkten av riskkapitalfonderna Ö.

Köpeskillingen för aktierna i Å AB betalade Y AB dels kontant, dels med nyemitterade aktier i Y AB. Genom försäljningen kom X AB att äga ca 30 procent av aktierna i Y AB. Ö:s ägande i Y AB minskade samtidigt till ca 68 procent.

På grund av ägarstrukturen i Ö är Y AB och dess dotterföretag sannolikt inte längre fåmansföretag. Ägarna i Ö har inte varit verksamma i betydande omfattning i Z AB-strukturen.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämplig på hans aktier i X AB (fråga 1) och om svaret påverkas av om utdelning eller annan typ av kapitalöverföring sker mellan Y AB och X AB (fråga 2). 

Parterna anser att utomståenderegeln är tillämplig och att en överföring av kapital mellan bolagen inte förändrar bedömningen. Skatteverket påpekar att det krävsatt det utomstående ägandet kvarstår vid beskattningstidpunkten.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Med fåmansföretag avses enligt 56 kap. 2 § bl.a. aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget.

Enligt 57 kap. 2 § ska hos fysiska personer utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i den omfattning som anges i kapitlet tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital.

Med kvalificerad andel avses enligt 4 § första stycket andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att

  1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller
  2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående under beskattnings-året eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Syftet med bestämmelserna i 57 kap. är att motverka att personer med höga arbetsinkomster tar ut dessa som lägre beskattad utdelning eller kapitalvinst i samband med försäljning av aktier (prop. 1989/90:110 del 1 s. 467).

I kapitlets 5 § finns en undantagsregel, den s.k. utomståenderegeln. Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, ska en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Med företag avses här det företag i vilket delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under den tid som anges i första stycket. Ett företag ska anses ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska personer som (1) äger kvalificerade andelar i företaget, (2) indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt, eller (3) äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 4 § eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen.

Med ett ägande i betydande omfattning avses ett ägande av minst 30 procent av aktierna (a. prop. s. 468 och 704).

Av praxis framgår att den omständigheten att det utomstående ägandet avser det indirekt ägda bolag där delägaren är verksam, och inte ägarbolaget, inte hindrar en tillämpning av utomståenderegeln (RÅ 2007 not. 1).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

A har varit verksam i betydande omfattning i Z AB under den tid då bolaget varit ett fåmansföretag. Hans aktier i X AB är därför kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 om inte utomståenderegeln är tillämplig.

Av förutsättningarna framgår att utomstående, sedan slutet av 2010, i betydande omfattning indirekt ägt del i Z AB. Frågan i ärendet är om den omständigheten att Y AB sannolikt upphörde att vara ett fåmansföretag under 2017 inverkar vid prövningen av utomståenderegelns tillämplighet.

Hänvisningen i utomståenderegeln till förhållandena under den föregående femårsperioden avser bland annat ägarförhållandena. Av praxis framgår att det närmast är ett absolut krav att det utomstående ägandet har bestått under hela denna period eller den kortare tid under vilken företaget varit verksamt (jfr HFD 2013 ref. 84 och där anmärkta rättsfall).

Med beaktande av syftet med bestämmelserna i 57 kap., och då särskilt skälen till utomståenderegeln, saknas det enligt Skatterättsnämndens uppfattning anledning att förstå bestämmelsen som att tillämpningen kräver att det företag som ska bedömas har utgjort ett fåmansföretag under hela den aktuella perioden.

Mot den bakgrunden och då några särskilda skäl mot en tillämpning av utomståenderegeln inte har framkommit är A:s aktier i X AB inte kvalificerade andelar.

Fråga 2

Att kapital överförs mellan Y AB och X AB förändrar inte svaret på fråga 1 under förutsättning att det utomstående ägandet kvarstår vid beskattningstidpunkten (se RÅ 2009 not. 154).

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

I den slutliga handläggningen har även Maria Doeser deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen