Väsentlig anknytning

Innehav av en lägenhet samt svenskt  medborgarskap har vid en samlad bedömning inte medfört väsentlig anknytning till Sverige.

Diarienummer
87-17/D
Meddelandedatum
2018-10-31
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

A har inte väsentlig anknytning till Sverige.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A, som är svensk medborgare, bodde och arbetade under åren 2005-2008 i [land A] och [land B]. Sedan 2009 är han, tillsammans med sin fru och två barn, bosatt och arbetar i [land C].

Han äger sedan 2004 en lägenhet på ca 35 kvm i centrala Stockholm där han tidigare varit bosatt. Efter utflyttningen från Sverige har lägenheten använts i begränsad omfattning främst vid besök i Stockholm i samband med semester.

A äger vidare samtliga aktier i X AB. Bolaget som i stort sett varit vilande under de senaste fem åren är under likvidation.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om innehavet av lägenheten tillsammans med hans svenska medborgarskap innebär att han har väsentlig anknytning till Sverige och därmed är obegränsat skattskyldig här (fråga 1) och om bedömningen ändras om han säljer lägenheten och senare förvärvar en annan lägenhet i Stockholm (fråga 2).

Som förutsättning vid besvarandet av frågorna gäller att X AB har upplösts genom likvidation.

Både A och Skatteverket anser att han inte har väsentlig anknytning till Sverige.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 3 kap. 3 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig.

 För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska beaktas om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här och liknande förhållanden (3kap. 7 § första stycket).

Skatterättsnämndens bedömning

Ett fortsatt innehav av en tidigare permanentbostad har i praxis ansetts som en tungt vägande anknytningsfaktor (jfr bl.a. RÅ 2009 not. 84 och HFD 2012 not. 21). Vid prövningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska det göras en samlad bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet (se prop. 1984/85:175 s. 13).

Med beaktande av den tid som A har varit bosatt utanför Sverige och att den enda anknytningsfaktorn utöver lägenheten är det svenska medborgarskapet, kan han enligt Skatterättsnämndens mening inte anses ha väsentlig anknytning hit.

Bedömningen förändras inte om den nuvarande lägenheten säljs och en annan senare förvärvas.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Mattias Dahlberg, Richard Hellenius, Marie Jönsson, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

I den slutliga handläggningen har även Maria Doeser deltagit

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen