Väsentlig anknytning, fritidsfastighet

En svensk medborgare som är utflyttad från Sverige sedan 2016 avser att köpa en fritidsfastighet i Sverige. Fastighetens höga standard har inte ansetts påverka bedömningen av om han får väsentlig anknytning hit.

Diarienummer
16-19/D
Meddelandedatum
2019-09-20
Lagrum
  • 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Förvärvet av en fritidsfastighet i Sverige medför inte att A får väsentlig anknytning hit.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är svensk medborgare och sedan 2016 bosatt i Portugal tillsammans med sin maka. Han har en vuxen dotter som är bosatt i Sverige. Makarna har i övrigt inga anknytningspunkter hit.

A avser att under 2019 förvärva en fritidsfastighet [i Sverige]. På fastigheten kommer det att finnas ett bostadshus och ett garage. Bostadshuset kommer att ha en bostadsyta på omkring 200 kvm. Det kommer att vara vinterbonat och av mycket hög standard med sjötomt. Marknadsvärdet på fastigheten kommer att vara ca 20 miljoner kronor. 

Frågan och parternas inställning

A vill veta om förvärvet av fritidsfastigheten kommer att medföra att han får väsentlig anknytning till Sverige (fråga 1). Om svaret blir jakande undrar han om ett förvärv av ett mindre hus av lägre standard förändrar svaret (fråga 2).

Parternas samstämmiga uppfattning är att förvärvet av en fritidsfastighet av aktuellt slag inte medför att A får väsentlig anknytning till Sverige.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen [1999:1229]).

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska beaktas om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom
att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här och liknande förhållanden (3 kap. 7 § första stycket).

Skatterättsnämndens bedömning

Enbart innehav av en bostad som fyller funktion som fritidsbostad ger i regel inte väsentlig anknytning hit. Att fritidsbostadens standard inte är av avgörande vikt framgår bl.a. av RÅ 1992 not. 367. I avgörandet var det fråga om en sommarstuga på Ingarö i Värmdö kommun.
Sommarstugan bestod av en större byggnad om 160 kvm och två mindre byggnader om
drygt 40 kvm vardera. Marknadsvärdet 1992 bedömdes som osäkert men ansågs ligga
i intervallet 7–10 miljoner kronor.

Enligt Skatterättsnämndens mening medför således inte den omständigheten att A förvärvar en fritidsbostad av det slag som beskrivs i ansökan att han får väsentlig anknytning till Sverige.

Med hänsyn till denna bedömning förfaller fråga 2.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen