Väsentlig anknytning

Fråga om omfattande investeringar i skogsfastigheter i Sverige innebär att en person får väsentlig anknytning hit.

Diarienummer
55-19/D
Meddelandedatum
2020-03-23
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1 a

Investeringen i skogsfastigheter medför inte obegränsad skattskyldighet i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Beslut

Skatterättsnämnden avvisar fråga 2.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är svensk medborgare och flyttade från Sverige till [utlandet] år 2000. Han är numera bosatt i [ett annat land än Sverige] tillsammans med sin fru och deras gemensamma barn.

[Flera år efter utflyttningen från Sverige] bildade A ett svenskt aktiebolag, X AB, som skulle investera i svenska fastighetsbolag. X AB äger samtliga aktier i [ett antal svenska aktiebolag] och [ett utländskt bolag]. Bolaget äger också 50 procent av aktierna i [ett svenskt aktiebolag]. Resterande aktier ägs av [en anhörig till A]. Dotterbolagen bedriver fastighetsförvaltning och moderbolaget sköter fastigheterna och administrationen för koncernens räkning. X AB är vidare kommanditdelägare i [ett svenskt kommanditbolag] och [ett svenskt dotterbolag till X AB] är komplementär.

Investeringarna avser ytterst hyreshus och kommersiella fastigheter i Sverige. Marknadsvärdet på investeringarna uppgår till ca 300–350 miljoner kr. A är inte delaktig i driften av de svenska bolagen och han ingår inte i bolagens styrelser. Arbetet i fastighetsbolagen utförs av tre heltidsanställda, varav en är [en anhörig till A], samt en inhyrd ekonomiansvarig. A får en månadsrapport skickad till sig och budget och strategi stäms av årsvis. Han besöker fastigheterna en till två gånger per år. Vidare informeras han om det uppstår behov av större investeringar eller om bolagen ställs inför andra omfattande ekonomiska frågor.

Avsikten är att X AB under 2019 och 2020 ska öka sina fastighetsinvesteringar med ytterligare 100–150 miljoner kr. Till åtminstone 90 procent kommer investeringarna att avse förvärv av aktierna i svenska fastighetsägande aktiebolag. I de fall fastigheterna förvärvas direkt kommer det att röra sig om svenska fastigheter. X AB är främst intresserat av hyreshus. A kommer inte att ingå i bolagens styrelser, på annat sätt ha en aktiv roll i driften av de förvärvade bolagen eller delta i förvaltningen av fastigheterna.

Vidare planerar A att investera i skogsfastigheter i Sverige, antingen direkt eller via bolag. Han kommer att äga fastigheterna antingen till 100 procent eller tillsammans med sin far och [andra anhöriga]. Värdet av hans initiala investering beräknas inte överstiga 200 miljoner kr.

Löpande förvaltning och skötsel av skogen kommer att skötas av A:s far eller ett anlitat bolag. Uthyrning av eventuella byggnader till extern part kommer att hanteras av A:s far, ett anlitat bolag eller X AB. I den mån byggnaderna styckas av från fastigheterna och säljs kommer försäljningen att skötas av A:s far eller ett anlitat bolag. A kommer inte att vara involverad i daglig drift eller annat arbete. Om investeringen sker genom bolag kommer han inte att ingå i styrelsen eller vara anställd i bolaget.

A:s far äger idag ett antal skogsfastigheter som kan komma att tillfalla A genom arv vid faderns bortgång, om inte fadern har avyttrat fastigheterna innan dess.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om investeringen i skogsfastigheter i Sverige innebär att han kommer att anses ha väsentlig anknytning till Sverige, om han ensam äger fastigheterna (fråga 1 a).

Om fråga 1 a besvaras jakande, vill han veta om svaret påverkas om investeringen sker via bolag eller om hans far eller [andra anhöriga] är delägare till fastigheterna (fråga 1 b).

För det fall investeringen i skogsfastigheter inte genomförs, undrar han om han kommer att anses ha väsentlig anknytning till Sverige om han ärver en eller flera skogsfastigheter från sin far (fråga 2).

Båda parter anser att fråga 1 a ska besvaras nekande.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen [1999:1229]).

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska beaktas om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här, och liknande förhållanden (3 kap. 7 § första stycket).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1 a

Beträffande innehav av hyres- och jordbruksfastigheter har i praxis gjorts skillnad mellan rena kapitalplaceringar och fastighetsförvaltning där den skattskyldige deltar mer aktivt i förvaltningen (jfr RÅ 1989 ref. 18, RÅ 1989 ref. 118, RÅ 2003 not. 210 och HFD 2019 ref. 12 samt prop. 1984/85:175 s. 14, 115 och 122).

I praxis har vidare innehav av aktier till ett avsevärt ekonomiskt värde genom eget bolag inte medfört att innehavet i det egna bolaget betraktats som något annat än en ren kapitalplacering (se RÅ 2001 not. 41).

A innehar investeringar i svenska fastighetsbolag via X AB och avsikten är att X AB ska genomföra ytterligare fastighetsinvesteringar till ett värde om 100–150 miljoner kr. A har uppgett att han inte tar aktiv del i driften av de svenska bolagen och att det kommer att gälla även efter de planerade fastighetsinvesteringarna. Han kommer inte heller att delta i förvaltningen av de förvärvade fastigheterna.

Vidare planerar A att investera i skogsfastigheter i Sverige till ett värde som inte överstiger 200 miljoner kr. Enligt lämnade uppgifter kommer han inte att vara involverad i daglig drift eller annat arbete avseende fastigheterna.

Mot bakgrund av vad A har uppgett anser Skatterättsnämnden att de nämnda investeringarna får ses som rena kapitalplaceringar. Den omständigheten att investeringarna har ett betydande ekonomiskt värde föranleder inte någon annan bedömning (jfr RÅ 2001 not. 41). A har dessutom varit bosatt utomlands sedan år 2000 (jfr RÅ 2003 not. 210 och HFD 2019 ref. 12).

Skatterättsnämnden finner således vid en sammantagen bedömning att den planerade investeringen i skogsfastigheter i Sverige inte medför att A ska anses ha väsentlig anknytning hit.

Fråga 1 b

Med hänsyn till svaret på fråga 1 a förfaller fråga 1 b.

Fråga 2

För att ett förhandsbesked ska kunna lämnas krävs att de faktiska omständigheter som bedömningen ska grunda sig på är tydligt och fullständigt redovisade. Fråga 2 gäller ett eventuellt framtida arv av en eller flera skogsfastigheter. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning är förutsättningarna för frågan inte tillräckligt konkretiserade och det framstår som osäkert om och i så fall när förutsättningarna kommer att realiseras. Ansökan ska därför avvisas i denna del.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Richard Hellenius, Johan Rubenson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen