Gåva av aktier

En överlåtelse av aktier i ett aktiebolag till en barndomsvän som är anställd i bolaget har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som ett skattefritt förvärv.

Diarienummer
96-19/D
Meddelandedatum
2020-05-18
Lagrum
  • 8 kap. 2 § och 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2020-11-23
Mål nr
3199-20

Förhandsbesked

A ska inte inkomstbeskattas med anledning av förvärvet av aktier från B.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

B äger X AB. (…). Bolaget har ca (…) anställda och marknadsvärdet för samtliga andelar i bolaget bedöms uppgå till i vart fall 200–250 miljoner kronor.

A har varit delaktig i verksamheten sedan starten. Han fungerade [inledningsvis] som bollplank åt B och kom med tips och idéer rörande marknadsföring och bolagets hemsida m.m. Ersättning utgick i viss mån. Sedan (…) 2008 har A varit anställd i verksamheten och uppburit marknadsmässig lön. Hans ingångslön var 27 000 kr per månad och därefter har lönen succesivt ökat i takt med att hans roll förändrats och bolaget vuxit.

I början arbetade A med logistik och IT utan formell titel. Han har sedan tagit över rollen som ekonomichef och även blivit formell teknik- och logistikchef. I dag uppgår hans lön till 90 000 kr per månad med personalbonus om ca en månadslön. För 2019 kommer han även att få en diskretionär bonus som uppgår till ungefär 1,8 miljoner kronor.

B har nu uttryckt en vilja att ge A en gåva om 20 procent av aktierna i X AB. Marknadsvärdet på gåvan är ca 40–50 miljoner kronor. B och A kommer inte ingå något aktieägaravtal eller annat avtal som på något sätt begränsar A:s möjlighet att förfoga över gåvan.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om överlåtelsen är en skattefri gåva för honom eller om han ska betala inkomstskatt som om han mottagit ersättning för arbete i bolaget.

A anser att det rör sig om en skattefri gåva och anför följande.

Han och B har ett djupt vänskaps­förhållande sedan barndomen (…). De har alltså känt varandra under ca 30 års tid, dvs. långt före de började arbeta tillsammans. De umgicks närmast dagligen under skoltiden fram till att de tog studenten. Han flyttade till (…) för att studera medan B bodde kvar i (…). Under terminerna pratade de i stort sett dagligen samt umgicks personligen under annan tid. De har gjort ett flertal utlandsresor tillsammans, både med och utan andra vänner, samt firat [många högtider] ihop.

Det är i egenskap av mycket god vän B vill ge honom en del av sitt bolag. Gåvan syftar inte till att belöna honom för hans arbete i bolaget eller att knyta honom till bolaget för framtiden. Gåvan ges utan några särskilda villkor. Han har under sin anställning uppburit marknadsmässig lön och kommer även att göra det fortsättningsvis. Gåvans värde är också så pass högt att det rimligen inte kan anses utgöra ersättning för hans arbete i bolaget.

Skatteverket anser att överlåtelsen av aktier till A får anses vara skattepliktig inkomst av tjänst för honom och anför följande.

Det är inte fråga om någon gåva inom släkten. Överlåtelsen kan inte heller jämställas med ett generationsskifte, eftersom överlåtaren inte ger bort samtliga sina aktier i bolaget. Det är svårt att bedöma betydelsen och tillförlitligheten av uppgifter om djupt vänskapsförhållande eller liknande. Enbart påstående om vänskap kan därför inte isolerat utgöra grund att göra bedömningen att överlåtelsen ska anses vara en skattefri gåva.

Att gåvan utgörs av aktier i arbetsgivarens bolag tyder på att det inte är någon normal vänskapsgåva. I stället förstärker gåvans karaktär i form av aktier att det finns en koppling till arbetet i bolaget. Att det inte finns några förfogandeinskränkningar i samband med överlåtelsen bör inte föranleda någon annan bedömning. Tvärtom kan det förhållandet att A får aktierna direkt vara ytterligare ett incitament för honom att i framtiden arbeta ännu hårdare. Om bolaget blir lönsammare torde hans förmögenhet öka. Man skulle därför även kunna se aktierna som en form av ersättning för framtida arbetsinsatser för arbetsgivarens räkning. Det är inte orimligt att syftet med överlåtelsen av aktierna till viss del kan vara att försäkra sig om att A ska fortsätta att arbeta i bolaget.

När det gäller gåvans värde kan nämnas att det i näringslivet förekommer olika typer av optionsprogram – t.ex. personaloptioner – som beskattas i samband med att den anställde utnyttjar sin rätt att förvärva aktier. Dessa optionsprogram kan i vissa fall innebära höga skattepliktiga förmåner, som kanske inte alltid står i direkt relation till den arbetsinsats som har gjorts i företaget. Gåvor i form av aktier – med hänvisning till vänskapsband – tenderar dessutom att bli ett alternativ till vanligt beskattade bonus- och optionsprogram.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att alla inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i det kapitlet eller, såvitt här är av intresse, i 8 kap.

Enligt 8 kap. 2 § är ett förvärv genom gåva skattefritt.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan om ett förvärv på förmånliga villkor ska ses som en skattepliktig löneförmån eller en skattefri gåva ska avgöras utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Av praxis framgår att relationen mellan överlåtare och förvärvare, syftet med överlåtelsen samt gåvans eller förmånens värde är faktorer av betydelse för bedömningen (se HFD 2017 ref. 38 I–III).

Att förvärvet i detta fall kan härledas från arbetsgivaren är klart. A och B är inte släkt med varandra men det föreligger enligt ansökan en nära vänskap dem emellan. Skatterättsnämnden finner inte skäl att ifrågasätta den uppgiften. Påståendet om ett benefikt syfte bör således kunna godtas under förutsättning att det stöds av omständigheterna i övrigt.

Något som talar för att överlåtelsen inte ska ses som ersättning för arbete är att A har en marknadsmässig lön samt även uppbär annan ersättning i form av bonusar från bolaget. Värdet på de aktier som ska överlåtas är också så högt att det även av den anledningen är tveksamt att betrakta överlåtelsen som ersättning för arbete. Överlåtelsen är vidare inte förenad med några villkor vilket bör innebära att det här inte nödvändigtvis handlar om att försäkra sig om A:s fortsatta arbete i företaget. Även om överlåtelsen inte kan anses utgöra ett led i ett generationsskifte stöds enligt Skatterättsnämndens mening påståendet om ett benefikt syfte av omständigheterna i övrigt.

Mot denna bakgrund blir förvärvet av aktierna från B att betrakta som en skattefri gåva för A.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Anders Bengtsson, Fredrik Hammarström, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har fördragits av Per-Arvid Gustafsson.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen