Gåva av utdelning till stiftelse, skatteflykt

Fråga om gåva av utdelning till stiftelse föranleder beskattning av givaren och om stiftelsen är inskränkt skattskyldig eller inte.

Diarienummer
47-19/D
Meddelandedatum
2020-06-10
Lagrum
  • Inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Lagen (1995:575) mot skatteflykt
Sökande
A och Stiftelsen X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2021-09-06
Mål nr
3883-20

Förhandsbesked

Fråga 1

A ska inte beskattas för utdelningen från Y AB.

Frågorna 2 och 3

Stiftelsen X är inte inskränkt skattskyldig. Gåvan av rätten till utdelning från Y AB föranleder inga beskattningskonsekvenser men utdelningen från bolaget blir skattepliktig för stiftelsen.

Fråga 4

Stiftelsen X ska inte beskattas för utdelning på aktierna i Ä AB.

Fråga 5

Skatteflyktslagen är inte tillämplig på förfarandet.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A innehar alla aktier i Y AB som genom dotterbolaget Z AB innehar aktier i Å AB. A:s aktier i Y AB är kvalificerade andelar.

A och hans maka har etablerat Stiftelsen X genom att A avskilt (…) kronor att såsom självständig förmögenhet utgöra stiftelsens grundkapital. A har utöver detta för avsikt att genom gåva tillskjuta ett kapital till stiftelsen om ca (…) miljoner kronor enligt följande.

Z AB överlåter vederlagsfritt samtliga sina aktier i Å AB till ett av Z AB nybildat och helägt bolag, Ä AB. Aktierna i Ä AB kommer därefter att ha ett marknadsvärde på ca (…) miljoner kronor. Aktierna i Ä AB förs sedan över till Y AB som, mot kupong, ska dela ut aktierna och (…) miljoner kronor kontant. Innan utdelningen kan disponeras kommer A att genom gåva överlåta rätten till utdelningen till Stiftelsen X. Enligt gåvobrevet är avsikten med gåvan att den ska läggas till mottagarens kapital.

Ä AB kommer under de första åren att lämna utdelning till stiftelsen med ca (…) kronor per år. Därefter kommer sannolikt utdelningarna att öka i takt med att stiftelsens verksamhet ökar i omfattning.

Stiftelsen har som ändamål att motverka våld, förtryck och diskriminering i Sverige samt att hjälpa socialt och/eller ekonomiskt utsatta människor. Enligt ansökan kommer stiftelsen att uppfylla verksamhetskravet i 7 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Stiftelsen kommer varje beskattningsår att till mer än 80 procent använda de kommande utdelningarna på aktierna i Ä AB, avkastningen på de (…) miljoner kronorna och de intäkter som stiftelsen i övrigt kan komma att erhålla och som omfattas av fullföljdskravet för stiftelsens ändamål.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om han ska beskattas för utdelningen från Y AB (fråga 1). Stiftelsen frågar om den är inskränkt skattskyldig (fråga 2). Stiftelsen vill även veta om gåvan av rätten till utdelning respektive utdelningen från Y AB blir skattepliktig för den (fråga 3). Stiftelsen frågar också om den ska beskattas för utdelning på aktierna i Ä AB (fråga 4). Slutligen ställs en fråga om lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är tillämplig på förfarandet (fråga 5).

A anser inte att han ska inkomstbeskattas för utdelningen från Y AB eftersom han kommer att ge bort rätten till utdelningen innan den kan disponeras.

Stiftelsen X anser att den kommer att vara inskränkt skattskyldig. Den blir därför inte skattskyldig för den erhållna rätten till utdelning eller den faktiska utdelningen från Y AB. Den blir inte heller skattskyldig för kommande utdelningar på aktierna i Ä AB.

Sökandena anser inte att skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet.

Skatteverket anser att A ska beskattas för utdelningen från Y AB, antingen enligt reglerna i IL eller med tillämpning av skatteflyktslagen.

Förfarandet innebär att A för över specifik egendom från sin egen bolagssfär till en stiftelse vars rättshandlingar han förfogar över. Det är fråga om ett förutbestämt förfarande som A styr över.

Om A beskattas för utdelningen ska stiftelsen inte beskattas för gåvan. Om han inte beskattas ska däremot stiftelsen ta upp utdelningen som inkomst, medan utdelningsrätten i sig kan ses som en gåva. För en inskränkt skattskyldig stiftelse kan utdelningen undantas från beskattning men den kommer att omfattas av fullföljdskravet.

Utdelning på aktierna i Ä AB blir inte skattepliktig för Stiftelsen X om stiftelsen anses inskränkt skattskyldig så länge aktierna inte ingår i en verksamhet enligt 13 kap. 1 § IL.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Inkomstskatt

Utdelning ska enligt 42 kap. 12 § IL tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras.

Stiftelser som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven i 7 kap. 4–6 §§ är enligt 3 §, med undantag för kapitalvinster och kapitalförluster, skattskyldiga bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §.

Ändamålskravet innebär att stiftelsen ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål. Med allmännyttigt ändamål avses ett ändamål som främjar idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, politisk verksamhet, religiös verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet, Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet, utbildning, vetenskaplig forskning eller en annan likvärdig verksamhet.

Stiftelsens ändamål får inte vara begränsat till vissa familjer eller bestämda personer.

Fullföljdskravet innebär såvitt nu är av intresse att stiftelsen under beskattningsåret i skälig omfattning ska använda sina intäkter för ett eller flera allmännyttiga ändamål.

Vid bedömningen av om fullföljdskravet är uppfyllt ska enligt 7 kap. 7 § sådana intäkter beaktas som enligt 3 § inte ska tas upp till beskattning, dock med undantag för schablonintäkter enligt 42 kap. 43 § och kapitalvinster. Även förvärv genom gåva ska beaktas om intäkten inte ska tas upp till beskattning enligt IL. Intäkt vid förvärv genom gåva ska dock beaktas bara om det framgår av omständigheterna att avsikten är att den ska användas direkt för verksamheten.

Skatteflyktslagen

Vid fastställande av underlag för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt ska enligt 1 och 2 §§ skatteflyktslagen hänsyn inte tas till en rättshandling, om

  1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,
  2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,
  3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och
  4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

Skatterättsnämndens bedömning

Stiftelsebildningen

Enligt 1 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) bildas en stiftelse genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. I detta ligger att ändamålet ska anges med viss grad av bestämdhet och att det ska vara möjligt att med den avskilda egendomen fullfölja ändamålet under flera års tid (HFD 2013 ref. 7).

Bedömningen av om varaktighetsrekvisitet är uppfyllt förutsätts ske med utgångspunkt i den egendom som avskilts för stiftelsen vid bildandet utan att hänsyn tas till eventuella utfästelser om ytterligare tillskott (prop. 1993/94:9 s. 52 och 108).

Enligt Skatterättsnämnden uppfyller Stiftelsen X de nämnda kraven i stiftelselagen. Det föreligger därmed en giltig stiftelsebildning.

Fråga 1

I praxis har slagits fast att en aktieägare inte kan beskattas med stöd 42 kap. 12 § IL när det vid det tillfälle utdelningen kan disponeras står klart att aktieägaren gett bort sin rätt till utdelning. Det gäller såväl utdelning på aktier i börsnoterade företag som i fåmansföretag och oavsett om givarens aktier, på vilka utdelningen grundas, är kvalificerade eller inte (RÅ 2006 ref. 45, RÅ 2009 ref. 68 och HFD 2011 ref. 24).

Att det i detta fall är förutbestämt vad som ska delas ut mot den kupong stiftelsen ska få och att A kontrollerar förfarandet är inte skäl för att avvika från denna praxis. A ska således inte beskattas för den kommande utdelningen.

Frågorna 2 och 3

Stiftelsens ändamål är att motverka våld, förtryck och diskriminering i Sverige samt att hjälpa socialt och/eller ekonomiskt utsatta människor.

Social hjälpverksamhet är ett av de ändamål som räknas upp i 7 kap. 4 § IL. Att motverka våld, förtryck och diskriminering bör ses som en annan likvärdig verksamhet. Stiftelsen uppfyller därför enligt Skatterättsnämndens mening ändamålskravet och blir inskränkt skattskyldig om även verksamhets- och fullföljdskraven uppfylls. Att verksamhetskravet kommer att uppfyllas har lämnats som förutsättning.

När det gäller fullföljdskravet har det lämnats som förutsättning att det är avkastningen på de tillgångar om ca (…) miljoner kronor som stiftelsen ska få i utdelning som till mer än 80 procent kommer att användas för stiftelsens ändamål. Det som blir avgörande för bedömningen av stiftelsens skatterättsliga status är därmed om utdelningen av tillgångar med ett värde om ca (…) miljoner kronor omfattas av fullföljdskravet.

Stiftelsen får en rätt att mot kupong erhålla en kommande utdelning från Y AB i gåva av A. Gåvan av rätten till utdelning medför inte att stiftelsen tillförs någon intäkt som omfattas av fullföljdskravet. Den utdelning stiftelsen får mot kupongen är att se som avkastning på gåvan och utgör enligt Skatterättsnämnden en intäkt för stiftelsen som kommer att omfattas av fullföljdskravet. Hänsyn kan inte tas till A:s avsikt att den förutbestämda utdelningen ska läggas till stiftelsens kapital och inte användas direkt för verksamheten. Detta eftersom utdelningen inte kan anses vara ett sådant förvärv genom gåva som kan undantas enligt 7 kap. 7 §.

Mot bakgrund av förutsättningen om hur stiftelsens medel ska användas kommer inte fullföljdskravet att vara uppfyllt i denna situation. Stiftelsen blir därför inte att betrakta som inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 §. Utdelningen blir då skattepliktig för stiftelsen. Gåvan av rätten till utdelning från Y AB föranleder däremot inga beskattningskonsekvenser.

Fråga 4

Aktierna i Ä AB är att se som näringsbetingade andelar hos stiftelsen. Utdelning som lämnas efter att stiftelsen blivit ägare till de aktierna blir av den anledningen inte skattepliktig.

Fråga 5

Skatteflyktslagen har i tidigare praxis inte ansetts tillämplig på förfaranden där en aktieägare i ett bolag ger bort sin rätt till utdelning före den tidpunkt då utdelningen kan disponeras (RÅ 2006 ref. 45 och RÅ 2009 ref. 68). Det saknas skäl att göra en annan bedömning i detta fall.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, Birgitta Pettersson, Anders Bengtsson, Fredrik Hammarström, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen