Väsentlig anknytning

En person avser, efter flytt utomlands, att vistas i Sverige drygt två månader per år för att umgås med sina minderåriga barn. Han har inte ansetts få väsentlig anknytning till Sverige

Diarienummer
88-20/D
Meddelandedatum
2021-03-24
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A får inte väsentlig anknytning till Sverige efter flytten till [ett annat EU-land].

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är svensk medborgare. Han har varit bosatt i Sverige under nästan hela sitt liv. Han är frånskild och hade för avsikt att flytta till [ett annat EU-land] under 2020 för att tillträda en tjänst där.

A och hans före detta maka har gemensamma minderåriga barn som är bosatta hos modern i Sverige. De har gemensam vårdnad om barnen. A avser att träffa sina barn i samband med lov och långhelger samt under de 4–6 veckor per år som han i övrigt avser att vistas i Sverige. Han kommer som mest att besöka Sverige drygt två månader per år efter utflytten.

A äger indirekt mindre aktieposter i tre svenska onoterade aktiebolag. Innehaven överstiger inte (…) procent i något av bolagen. Han har inte väsentligt inflytande i något av bolagen, varken i kraft av sitt aktieägande, via avtal eller på annat sätt.

A äger inte och har inte heller tillgång till någon bostad i Sverige. När han i framtiden tillfälligt vistas här kommer han att hyra hotellrum eller en tillfällig bostad.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om han till följd av umgänget med barnen i Sverige kommer att ha väsentlig anknytning hit efter flytten till [det andra EU-landet].

Parternas samstämmiga uppfattning är att så inte blir fallet.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) är den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här obegränsat skattskyldig.

För att avgöra om en person har väsentlig anknytning hit ska enligt 3 kap. 7 § första stycket vissa anknytningsfaktorer beaktas, bl.a. om personen är svensk medborgare, om personen har sin familj här och om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger personen ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här.

Skatterättsnämndens bedömning

A och barnens mor har gemensam vårdnad om barnen. Den omständigheten i förening med att A avser att besöka Sverige för att umgås med barnen i den omfattningen och på det sätt som angetts i ärendet kan inte ge en sådan anknytning hit att A ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige (jfr RÅ 2003 ref. 52). Att A är svensk medborgare och att han har mindre indirekta aktieinnehav i svenska aktiebolag förändrar inte den bedömningen.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, Birgitta Pettersson, Anders Bengtsson, Richard Hellenius, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen