Avdrag för agentarvode

Agentarvode som betalas av en professionell ishockeyspelare har ansetts vara en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Att utgiften typiskt sett kan omfatta en kostnad för att förhandla fram ett spelarkontrakt såväl som hantering av villkor i ett befintligt spelarkontrakt hindrar inte att den är avdragsgill som kostnad. Till den del arvodet avser levnadskostnader och liknande utgifter ska avdrag inte medges.

Diarienummer
14-21/D
Meddelandedatum
2021-07-07
Lagrum
 • 12 kap. 1 § och 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2021-11-15
Mål nr
4421-21

Förhandsbesked

Arvodet till agenten ska dras av som kostnad till den del det inte avser A:s levnadskostnader och liknande utgifter.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är professionell ishockeyspelare. Han spelar i dagsläget för [en klubb i SHL]. För att spela ishockey på den aktuella nivån och kunna konkurrera om attraktiva klubbkontrakt har A liksom i princip samtliga andra spelare hjälp av en agent.

I den certifierade spelaragentens roll ingår bland annat att

 • vid landslagsuppdrag samt VM vara behjälplig med individuella sponsoravtal och försäkringar, varumärkesbyggande, kommunikation via bloggar och podcasts
 • stötta och hjälpa inför Combine-tester, hälsodeklarationer, dietisthjälp, anordna privat personlig tränare, säkerställa att kosttillskott etc. följer reglementet för dopingklassade preparat
 • coachning individuellt kring träning, matcher, stressnivå och skaderehabilitering
 • anordna sommarträningsläger och särskilda teknikläger
 • vid behov på plats i Nordamerika representera spelaren i samband med NHL-kontrakt
 • vid utlandskontrakt ombesörja att visum och arbetstillstånd söks samt hjälp med tillfällig bostad
 • löpande kontraktsfrågor under säsongen, t.ex. byte av klubb
 • ekonomisk rådgivning i form av förslag till fördelning av spelarersättningen i form av lön/pension/sparande
 • vara behjälplig vid skada och samordna mellan arbetsgivare/klubb, Försäkringskassan och försäkringsbolag och även i förebyggande syfte säkerställa att adekvata och korrekta försäkringar finns
 • omvärldsbevakning och kontakter med potentiella arbetsgivare/klubbar.

A:s agent avser att vara honom särskilt behjälplig med matchanalyser, feedback och coachning, vägledning och stöd kring mental hälsa, möten med arbetsgivare och chef, marknadsanalyser och marknadsföring samt vara kommunikatör/bollplank mellan A och arbetsgivaren m.m.

Utöver det som nämnts skannar agenten av och utför marknadsanalyser och strategiskt arbete och planering. Därutöver ser agenten till att A får bästa medicinska expertis i samband med skador.

Det återgivna är enligt ansökan bara några exempel på arbetsuppgifter som den certifierade spelaragenten utför. En stor del av spelaragentens arbete utgörs av sådana uppgifter som en arbetsgivare i ett annat sammanhang och bransch skulle tillhandahålla inom ramen för tjänsten, t.ex. erbjudande av pensionsplan, hälsokontroller, utvecklingssamtal m.m.

Agenten för inte någon tidrapportering gentemot spelaren. A:s agent står till förfogande när helst dennes löpande hjälp behövs. Nedlagd tid eller kostnad per arbetsuppgift kan normalt inte specificeras.

A betalar (…) procent av sin lön och sina personliga bonusar till sin agent. Ansökan avser den delen av agentarvodet. Därutöver betalar A viss andel av framförhandlade sponsorintäkter till agenten.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om han får avdrag för arvodet till agenten som kostnad oaktat att det till viss del kan avse hantering av villkor i befintligt spelarkontrakt och villkor i nytt spelarkontrakt med ny klubb.

A anser att avdrag ska medges för agentarvodet.

Att anlita en agent som tillvaratar spelarens intressen är i princip alltid en förutsättning för att kunna spela ishockey på professionell nivå. Möjligheten för en professionell ishockeyspelare att få uppdrag som spelare på elitnivå är i princip obefintlig om denne inte representeras av en agent. Agenten har också en långsiktig relation och strategisk plan med spelaren. I en vanlig tillsvidareanställning kompetensutvecklar arbetsgivaren en anställd medarbetare på lång sikt. Med kortare kontrakt som i hans fall får han inte jämförbar kompetens­utveckling och feedback av arbetsgivaren utan det blir agentens roll. Om kostnaden inte var en nödvändig utgift för att han ska kunna förvärva och bibehålla sin inkomst som professionell ishockeyspelare skulle han inte belasta sig själv med den.

Skatteverket anser inte att avdrag ska medges.

Enbart den omständigheten att sökanden väljer att belasta sig med en utgift för en agent medför inte att hela kostnaden för agenten är en nödvändig kostnad för inkomsternas förvärvande eller bibehållande. Utgifter som en anställd eller uppdragstagare har för att anlita en person för att få hjälp med att diskutera arbetsrelaterade frågor med en arbetsgivare eller uppdragsgivare, få råd eller få stöd och vägledning kring mental hälsa får t.ex. anses vara privata levnadskostnader. Utgifter för tecknande av nya kontrakt och omförhandling av befintliga kontrakt är inte heller avdragsgilla kostnader.

För att avdrag ska kunna medges måste en bedömning göras av de olika arbets­uppgifterna agenten utför och hur stor del av utgiften som beräknas vara hänförlig till respektive arbetsuppgift. Eftersom det inte finns någon fördelning av utgifterna på de olika tjänsterna som kan komma att utföras bör inget avdrag medges.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt huvudregeln om vad som ska dras av i inkomstslaget tjänst i 12 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad.

Att den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter inte får dras av framgår av 9 kap. 2 §.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt Skatterättsnämndens mening är en utgift avdragsgill som kostnad i inkomstslaget tjänst om det finns ett tillräckligt samband mellan utgiften och inkomsten och det inte finns någon särskild bestämmelse i inkomstskattelagen som medför att avdrag ändå inte ska medges (jfr t.ex. HFD 2011 ref. 54).

A:s agent får enligt avtal såvitt nu är aktuellt ett arvode om (…) procent av lön och personliga bonusar. Arvodet får anses ha ett sådant samband med A inkomst att utgiften är att betrakta som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Att utgiften typiskt sett kan omfatta en kostnad för att förhandla fram ett spelarkontrakt såväl som hantering av villkor i ett befintligt spelarkontrakt hindrar inte att den är avdragsgill som kostnad.

Trots det kan avdrag inte utan vidare medges för hela utgiften. Av ansökan framgår nämligen att agenten kan komma att utföra arbetsuppgifter för vilka utgifterna får anses höra till A:s levnadskostnader och liknande utgifter. Till den del agentens arvode omfattar utgifter för sådant arbete kan avdrag inte medges.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, Birgitta Pettersson, Anders Bengtsson, Robert Påhlsson, Johan Rubenson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen