Tomtrörelse

Avyttring av byggnadstomt har inte ansetts utgöra kvalificerad tomtrörelse.

Diarienummer
12-22/D
Meddelandedatum
2022-05-19
Sökande
A
Motpart
Skatteverket

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Vid avyttring av byggnadstomt från fastigheten X är reglerna om kvalificerad tomtrörelse inte tillämpliga.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A förvärvade tillsammans med sin make (ägarna) under hösten 2019 [fastigheten X]. Fastigheten utgör totalt åtta hektar och tillträddes i januari 2020.

Syftet med förvärvet var att utnyttja fastigheten som fritidsbostad. På fastigheten fanns vid förvärvet ett enklare fritidshus utan el och VA samt två friggebodar. Under 2020 investerades ca 600 000 kr i fastigheten för bl.a. el, VA, badrum och fiber. Avsikten är att uppföra en ny byggnad inrättad för åretruntbruk men för att få bygglov krävs att en detaljplan antas.

Det finns en fördjupad översiktsplan från 2017 som utpekar delar av fastigheten som ett område lämpligt för exploatering.

Under april 2020 inledde ägarna arbete med att ta fram planansökan för fastigheten tillsammans med en konsult. Begäran om planbesked lämnades in […] juni 2020 och [under hösten] meddelade miljö- och byggnadsnämnden att […] är positiv till att pröva detaljplan. Arbete med planen kommer tidigast påbörjas under våren 2022 och kan förväntas ta åtminstone två år.

Antagen detaljplan bedöms komma att innefatta mellan 9 och 15 byggnadstomter, inklusive den mark där den befintliga bebyggelsen finns, och omfatta drygt två hektar av fastigheten. Övrig areal utgörs av strandskyddad mark, skog och skogsimpediment.

Om detaljplanen vinner laga kraft avser ägarna att sälja alla byggnadstomter utom den med befintlig bebyggelse och ytterligare en.

Frågan och parternas inställning

Är reglerna om kvalificerad tomtrörelse tillämpliga om detaljplan för fastigheten vinner laga kraft och ägarna avyttrar antingen högst 14 byggnadstomter som enskilda registerfastigheter efter fastighetsbildning (fråga 1) alternativt ett markområde som omfattar högst 14 potentiella byggnadstomter innan fastighetsbildning har skett (fråga 2)?

A och Skatteverket är överens om att det inte är uppenbart att fastigheten förvärvats för att ingå i yrkesmässig markavyttring.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Med tomtrörelse avses näringsverksamhet som består i avyttring av mark för bebyggelse (byggnadstomt). Tomtrörelse kan vara kvalificerad eller enkel, 27 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Av 10 § framgår att kvalificerad tomtrörelse förutsätter att avyttring sker från fastighet som uppenbarligen har förvärvats för att ingå i yrkesmässig markavyttring. I annat fall anses enkel tomtrörelse enligt 11 § uppkomma om minst 15 byggnadstomter avyttrats under en tioårsperiod.

Av förarbetena till bestämmelsen framgår att kvalificerad tomtrörelse föreligger när omständigheterna kring förvärvet är sådana att ägaren från första början avsett att bedriva yrkesmässig tomtförsäljning. En sådan avsikt föreligger i allmänhet när det redan vid fastighetens förvärvande funnits en för fastigheten fastställd stadsplan eller byggnadsplan enligt vilken fastigheten är avsedd för bebyggelse. Det planlagda området förutsätts dock inte vara alltför obetydligt. Den praktiska gränsen bör snarare ligga över än under tio tomter (prop. 1967:153 s. 147–148).

Skatterättsnämndens bedömning

Omständigheten att fastigheten i fördjupad översiktsplan varit utpekad som lämplig för exploatering och att ägarna kort efter tillträdet till fastigheten varit aktiva för att få detaljplan till stånd talar med viss styrka för att det funnits en avsikt att avyttra aktuella tomter.

Med hänsyn till det låga antalet möjliga byggnadstomter och att detaljplanen varit nödvändig för att förverkliga syftet att ge möjlighet till egen fritidsbostad på fastigheten är det däremot inte uppenbart att fastigheten har förvärvats för att ingå i yrkesmässig markavyttring. Detta gäller oavsett om ägarna avyttrar byggnadstomterna som flera enskilda registerfastigheter eller som ett markområde.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, Birgitta Pettersson, Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Håkan Gustavsson.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen