Byggmästarsmitta

Aktier i ett fastighetsförvaltande bolag som innehar lagerfastigheter har ansetts utgöra kapitaltillgångar.

Diarienummer
79-22/D
Meddelandedatum
2022-12-16
Lagrum
  • 27 kap. 2, 4–7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket

Förhandsbesked

A:s aktier i X AB är kapitaltillgångar.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A äger samtliga aktier i X AB (Bolaget). Verksamheten i Bolaget påbörjades ursprungligen av A:s farfar och den juridiska personen bildades [på 1960-talet]. Enligt stiftelseurkunden för Bolaget var ändamålet bl.a. att bedriva byggnadsverksamhet.

Bolaget förvärvade en första fastighet under 1975, vilken i årsredovisningen för räkenskapsåret redovisades som varulager. Bolaget har därefter i olika omgångar förvärvat ytterligare fastigheter, bl.a. under perioden 1983–1988.

Enligt Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 1986 bedrev man byggnadsverksamhet dels i entreprenadform och dels genom byggnation av egna fastigheter. Entreprenadverksamheten fördes 1988 över till ett annat bolag, som förvärvades av Bolaget 1997. Bolaget äger därutöver ytterligare (…) dotterbolag.

Idag utgörs Bolagets verksamhet endast av fastighetsförvaltning och man förvaltar mer än (…) fastigheter som huvudsakligen hyrs ut för bostadsändamål.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om hans aktier i Bolaget är kapitaltillgångar.

Såväl A som Skatteverket anser att så är fallet.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

I 27 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, finns särskilda regler om bl.a. byggnadsrörelser. Reglerna tillämpas på fastigheter som förvärvats det beskattningsår för vilket taxering skedde år 1984 eller senare.

Begreppet byggnadsrörelse är inte definierat i lagtexten men förutom de situationer då en faktisk verksamhet med byggnation bedrivs av den skattskyldige anses man enligt 2 § även bedriva byggnadsrörelse om man innehar en tillgång som är lagertillgång enligt bestämmelserna i 4–7 §§.

Beträffande lagerfastigheter anges i 4 § första stycket att om en fastighet förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt av någon som bedriver byggnadsrörelse, blir fastigheten lagertillgång hos förvärvaren.

Vad gäller lagerandelar i fastighetsförvaltande företag anges i 6 § att andelar i sådana företag anses som lagertillgångar, om någon av företagets fastigheter skulle ha varit en lagertillgång i byggnadsrörelse för det fall fastigheten hade ägts direkt av den som innehar andelen. Detta gäller emellertid endast under vissa förutsättningar, bl.a. om det fastighetsförvaltande företaget är ett fåmansföretag.

Inte heller begreppet fastighetsförvaltande företag definieras i IL. I förarbetena anges emellertid att med fastighetsförvaltande företag avses bolag vars verksamhet till väsentlig del avser förvaltning av fastigheter. Ett företag som bedriver byggnadsrörelse anses inte som fastighetsförvaltande, även om fastighetsinnehavet är omfattande (se prop. 1980/81:68 s. 209).

Skatterättsnämndens bedömning

Av förutsättningarna i ärendet framgår att Bolaget förvärvade vissa av de fastigheter man äger idag under tid då man bedrev byggnadsrörelse i egen regi. Genom sitt innehav av sådana tillgångar får Bolaget enligt 27 kap. 2 och 4 §§ alltjämt anses bedriva byggnadsrörelse även om verksamheten numera endast består av förvaltning av dessa tillgångar.

A:s aktier i Bolaget utgör därmed kapitaltillgångar och inte lagertillgångar enligt kapitlets 6 § (jfr SOU 2005:99 s. 296 ff).

I avgörandet har deltagit Anders Bengtsson, Katia Cejie, Mattias Dahlberg, Christina Eng (ordförande), Birgitta Pettersson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen