Väsentlig anknytning

Fråga om en person som har en enskild firma under avveckling ska anses ha väsentlig anknytning hit efter flytt utomlands

Diarienummer
90-22/D
Meddelandedatum
2022-12-16
Lagrum
  • 3 kap. 7 och 17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2023-05-19
Mål nr
237-23

Förhandsbesked

A ska anses begränsat skattskyldig i Sverige först efter att samtliga tillgångar i hans enskilda firma har avyttrats och firman avvecklats.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Han avser att under 2024 flytta till Portugal. A vill få klarhet i om han efter utflyttningen kan anses begränsat skattskyldig i Sverige.

Av ansökan framgår bland annat följande förutsättningar.

  • Den bostad i [stad X] där A idag är bosatt kommer att säljas innan utflyttningen till Portugal.
  • Mer än ett år innan försäljningen av permanentbostaden avser han att, tillsammans med sin särbo B, köpa en fritidsfastighet på (…). A kommer att betala samtliga drift- och underhållskostnader för fritidshuset. Han kommer även att betala räntorna, och gå i borgen, för det lån som B tar med anledning av fastighetsförvärvet.
  • Sökanden träffade B för två år sedan. Hon är bosatt i [stad Y]. De bor inte tillsammans utan besöker varandra i [stad X] respektive [stad Y]. B kommer inte att flytta till Portugal.
  • A bedriver idag näringsverksamhet i enskild firma. Han utför [viss verksamhet]. Han planerar att strax innan utflyttningen lämna in firmans (…) entreprenadmaskiner till försäljning genom ett företag som säljer begagnade maskiner. Företaget kommer med stor sannolikhet att få maskinerna sålda efter det att A har flyttat till Portugal.
  • Efter utflyttningen kommer han inte att utföra några fler uppdrag. När entreprenadmaskinerna har sålts kommer firman att avregistreras.
  • Han kommer inte att vistas stadigvarande i Sverige efter utflyttningen.

Frågorna och parternas inställning

A vill ha svar på om han efter flytten kommer att vara begränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL (fråga 1). Om svaret på fråga 1 är nekande vill han veta om svaret förändras om han avvecklar sin enskilda firma och säljer entreprenadmaskinerna (fråga 2). Om så inte är fallet vill han veta om svaret förändras om han inte förvärvar en fritidsfastighet på (…) (fråga 3).

A anser att han inte kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Skatteverket delar den bedömningen.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL är den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här obegränsat skattskyldig.

Enligt 7 § första stycket ska vid bedömningen av om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit beaktas bl.a. om personen är svensk medborgare, hur länge personen var bosatt här, om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om personen har sin familj här, om personen bedriver näringsverksamhet här, om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger personen ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och liknande förhållanden.

Med familj avses make eller maka och minderåriga barn (RÅ 1987 not. 829).

Av förarbetena (prop. 1984/85:175 s. 13 f.) framgår att regleringen i 7 § syftar till att förhindra s.k. skenbosättning i utlandet av personer som tidigare varit bosatta och verksamma i Sverige. Det framgår också att rena kapitalplaceringar inte bör påverka bedömningen av om väsentlig anknytning till Sverige föreligger men att tillgångar som ger ett verkligt inflytande i en rörelse som bedrivs i Sverige bör beaktas oavsett om det sker genom innehav av aktier, via en juridisk person eller på annat sätt. Det framgår vidare att frågan om det föreligger väsentlig anknytning hit ska avgöras genom en samlad bedömning där alla omständigheter av betydelse ska beaktas.

Skatterättsnämndens bedömning

En förutsättning för att A ska anses begränsat skattskyldig i Sverige är att han inte har väsentlig anknytning hit enligt 3 kap. 7 §.

Innehav av en fritidsbostad inrättat för åretruntbruk grundar i regel inte väsentlig anknytning till Sverige (jfr bet. 1984/85:SkU59 s. 14 och t.ex. RÅ 1992 not. 367 och HFD 2020 not. 27). Så länge som A bedriver näringsverksamhet i Sverige utgör den däremot en sådan stark anknytningsfaktor som medför att han har väsentlig anknytning hit. Näringsverksamheten kan inte anses ha upphört förrän samtliga tillgångar i den enskilda firman har sålts och firman avvecklats (jfr HFD 2020 ref. 25).

I avgörandet har deltagit Anders Bengtsson, Katia Cejie, Mattias Dahlberg, Christina Eng (ordf.), Birgitta Pettersson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen