Utländsk stiftelse

En bahamansk trust har inte ansetts motsvara en svensk familjestiftelse. Förmånstagaren ska behandlas som ägare av trustegendomen och beskattas för eventuell avkastning på tillgångarna i trusten medan en utbetalning av tillgångarna från trusten inte ska beskattas.

Diarienummer
6-23/D
Meddelandedatum
2023-12-21
Lagrum
  • 2 kap. 2 § och 10 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2024-06-25
Mål nr
275-24

Förhandsbesked

Fråga 1

X motsvarar inte en svensk familjestiftelse.

Fråga 2 a

A ska beskattas löpande för inkomster från tillgångarna i trusten.

Fråga 2 b

En överföring av tillgångarna i trusten till A föranleder ingen inkomstbeskattning.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A, som är [nationalitet], är sedan [månad] 2022 bosatt i Sverige. Hon var tidigare bosatt i [europeiskt land]. A är förmånstagare (beneficiary) till X Trust.

Trusten, som är registrerad i Bahamas, bildades [år] av A:s mamma B (settlor). Det huvudsakliga syftet med trusten var att skydda vissa av B:s tillgångar från en eventuell framtida bodelning. I samband med att tillgångarna överfördes till trusten överförde B ett motsvarande belopp till A:s bror. Det innebar att båda barnen fick ett lika stort värde.

B avled i mars [år]. Hennes tillgångar ärvdes till lika delar av A och hennes bror. Det framgår inte av trusturkunden eller någon annan handling vad som ska gälla för trusten vid bildarens bortgång, förutom rätten för förmånstagarna att tillsätta en ny förvaltare. Detta skedde [år] efter att den tidigare förvaltaren avgått.

Trusten är inte en juridisk person enligt bahamansk rätt men tillgångarna i trusten åtnjuter sakrättsligt skydd. Förvaltaren anses vara formell ägare av trustegendomen.

Av trusturkunden framgår bland annat att A och hennes dotter C är förmånstagare. Trustens förvaltare kan efter skriftligt godkännande av ”the Settlor” när som helst utse andra förmånstagare. Det framgår vidare att trusten är oåterkallelig och att förvaltaren under trustperioden har diskretionära befogenheter vad gäller utbetalningar till trustens förmånstagare. Förvaltaren kan alltså efter eget gottfinnande avgöra om, vid vilken tidpunkt, och hur stor del av tillgångarna som ska betalas ut till en av förmånstagarna eller till flera förmånstagare. Av urkunden framgår också att förmånstagarna inte har rätt att avsätta trustens förvaltare.

Som utgångspunkt för förhandsbeskedet gäller att sökanden inte har någon rätt enligt trusturkunden att ge bindande instruktioner till förvaltaren men att förvaltaren kommer att följa en begäran från sökanden att överföra samtliga tillgångar i trusten till henne.

Trustens nuvarande förvaltare har i ett yttrande bekräftat att en begäran från A att betala ut trustens samtliga tillgångar till henne kommer att följas av förvaltaren. Enligt ett rättsutlåtande från en advokatbyrå i Bahamas är en överföring av trustens samtliga tillgångar till A fullt förenlig med lagstiftningen i Bahamas.

Av handlingarna framgår vidare att ingen av förmånstagarna har erhållit någon betalning eller annan överföring av medel från trusten sedan den bildades.

Frågorna och parternas inställning

A tänker nu begära att samtliga tillgångar i trusten förs över till henne och vill veta om trusten anses motsvara en svensk familjestiftelse (fråga 1). Om svaret på den första frågan är nekande vill hon ha svar på om det innebär att hon ska beskattas löpande för samtliga inkomster från tillgångarna i trusten (fråga 2 a) och om överföringar från trusten till henne kan göras utan skattemässiga effekter (fråga 2 b).

Som förutsättning ges att C i egenskap av förmånstagare inte kommer att ha några invändningar mot att tillgångarna i trusten överförs till sökanden.

Sökanden menar att trusten inte kan anses motsvara en svensk familjestiftelse. Eftersom bildaren enligt trusturkunden inte är exkluderad från att bli förmånstagare kan bildaren, i enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens resonemang i HFD 2021 not. 55, inte varaktigt anses ha avskilt sig från trustegendomen. Från och med bildarens bortgång bör sökanden anses vara ägare av samtliga tillgångar i trusten eftersom hon dels är förmånstagare, dels har rätt att förfoga över beslutet att överföra trustegendomen till sig själv.

Skatteverket anser att trusten vid aktuell beskattningstidpunkt motsvarar en svensk familjestiftelse. Enligt verket ska bedömningen av om en utländsk företeelse motsvarar en svensk stiftelse ske vid varje beskattningstidpunkt.

Av trusturkunden framgår att det bara är förvaltaren som har en diskretionär rätt att förvalta trustförmögenheten och att besluta om när utbetalningar ska ske. Tillgångarna i trusten åtnjuter också sakrättsligt skydd. Den tillskjutna egendomen är därmed avskild på motsvarande sätt som avses i stiftelselagen (1994:1220). Överföringar från trusten till sökanden ska därför beskattas som periodiskt understöd i inkomstslaget tjänst. Rättsfallet HFD 2021 not. 55 är inte relevant för bedömningen eftersom trustens stiftare inte längre lever.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 10 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) behandlas som periodiskt understöd varje utbetalning eller förmån från stiftelser vars stadgar föreskriver att stiftelsens inkomster för all framtid eller viss tid ska betalas ut till en viss familj, vissa familjer eller till bestämda personer (familjestiftelser).

Enligt 2 kap. 2 § första stycket omfattar de termer och uttryck som används i lagen också motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses. I förarbetena anges som exempel att med stiftelse avses utländska juridiska personer som enligt det aktuella landets lagstiftning motsvarar vad som enligt svensk lagstiftning är en stiftelse (se prop. 1999/2000:2 del 2 s. 22). Vid bedömningen av om en viss utländsk företeelse ska anses motsvara en svensk har i praxis lagts stor vikt vid om den utländska företeelsen civilrättsligt kan anses motsvara den svenska företeelse som är i fråga (se RÅ 2009 ref. 100 och HFD 2016 ref. 22).

Enligt 1 kap. 2 § första stycket stiftelselagen bildas en stiftelse genom att egendom enligt förordnande av en stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Vid bedömningen av om en sådan självständig förmögenhetsbildning som motsvarar en svensk stiftelse ska anses ha uppkommit har i praxis lagts vikt vid om bildare eller förmånstagare kunnat disponera över egendomen vid överföringen eller därefter (jfr t.ex. HFD 2017 not. 29 och HFD 2018 ref. 11).

Även om en trust är oåterkallelig och bildaren inte i samband med överföringen har förbehållit sig rätten att förfoga över tillgångarna, eller avkastningen från dem, kan omständigheterna i övrigt medföra att någon varaktig avskiljning ändå inte anses ha skett (se HFD 2021 not. 55 och HFD 2021 not. 56).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Frågan gäller om trusten kan anses motsvara en svensk familjestiftelse, dvs. om en självständig förmögenhetsbildning anses ha uppkommit. En första fråga är då om tillgångarna, vid överföringen till trusten eller därefter, avskilts från bildaren B:s tillgångar i sådan utsträckning att hon inte längre kan anses som ägare till dem.

Av trusturkunden framgår att B inte var exkluderad från att bli förmånstagare samt att hon när som helst kunnat avsätta förvaltaren och tillsätta en ny. Även om förvaltaren inte var bunden av en begäran från henne att bli insatt som förmånstagare kan förvaltaren i praktiken antas ha följt en sådan begäran.

Dessa omständigheter innebär enligt Skatterättsnämndens mening att B inte kan anses ha skilt sig från trustegendomen på ett sådant sätt som krävs för att trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse (se HFD 2021 not. 55).

Nästa fråga är om en stiftelsebildning har kommit till stånd efter hennes död (jfr HFD 2017 not. 29).

Av handlingarna framgår att A är förmånstagare och att hon efter begäran kommer att få trustens tillgångar överförda till sig. Detta innebär enligt Skatterättsnämndens mening att hon har kunnat förfoga över tillgångarna i trusten på ett sådant sätt att någon självständig förmögenhetsbildning inte kan anses ha uppkommit.

Att förmånstagare, till skillnad från bildaren, inte har rätt att avsätta trustens förvaltare förändrar inte denna bedömning eftersom förvaltaren kommer att följa instruktioner från A och överföra trustens tillgångar till henne. Det innebär att någon motsvarighet till en svensk familjestiftelse inte heller har uppkommit efter B:s död.

Frågorna 2 a och 2 b

En bildare eller förmånstagare som förfogar över trustegendomen behandlas vid beskattningen som ägare av egendomen (jfr RÅ 2008 not. 94 och HFD 2018 ref. 11). Det innebär att A ska beskattas för eventuell avkastning på tillgångarna i trusten och att hon kan ta ut tillgångarna ur trusten utan inkomstbeskattning.

I avgörandet har deltagit Anders Bengtsson, Katia Cejie, Mattias Dahlberg, Christina Eng (ordf.), Richard Hellenius, Birgitta Pettersson och Olof Sundin.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen