Främjande av allmännyttigt ändamål

Fråga om stiftelses bidrag till ett aktiebolag främjar ett allmännyttigt ändamål

Diarienummer
106-23/D
Meddelandedatum
2024-02-15
Lagrum
  • 7 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
  • 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)
Sökande
Stiftelsen A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja

Förhandsbesked

Stiftelsens bidrag till X AB främjar ett allmännyttigt ändamål.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

Stiftelsen A har enligt sina stadgar till ändamål att lämna bidrag till (…). Ansökan gäller stiftelsens bidrag till X AB. X AB ägs av svenska staten. Bolagets verksamhet finansieras i huvudsak med statliga bidrag.

Av X AB:s bolagsordning framgår att bolagets verksamhet ska vara [att bedriva viss kulturell verksamhet]. Verksamheten ska syfta till att främja [denna verksamhet]. Vidare framgår att aktierna inte medför rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

Stiftelsen har uppgett att bakgrunden till ansökan om förhandsbesked är den osäkerhet som uppkommit efter Skatteverkets brevsvar på frågan om bidrag som lämnas till X AB kan anses främja ett allmännyttigt ändamål. I ett brevsvar i [månad] 2020 anser Skatteverket att bidrag till X AB främjar ett allmännyttigt ändamål medan verket i ett brevsvar i [månad] 2023 är av motsatt uppfattning. Detta utan att någon förändring i lagstiftning eller rättspraxis skett sedan 2020.

Frågan och parternas inställning

Stiftelsen vill veta om bidrag till X AB kan anses utgöra främjande av allmännyttigt ändamål trots att X AB:s bolagsordning innebär att utskiftning ska ske till X AB:s ägare vid likvidation.

Som förutsättning lämnas att X AB bedriver sådan allmännyttig verksamhet som avses i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, att X AB inte bedriver någon omfattande verksamhet vid sidan av den allmännyttiga samt att stiftelsen uppfyller övriga villkor i 7 kap. för inskränkt skattskyldighet.

Stiftelsen anser att bidraget till X AB främjar ett allmännyttigt ändamål. Något krav på att tillgångarna vid en likvidation inte får tillfalla aktieägarna kan inte utläsas av lagtext, förarbeten eller praxis. Ett sådant krav bör enbart gälla i de fall en vinst vid likvidation skulle tillfalla en enskild fysisk person eller en juridisk person som inte har som ändamål att bedriva allmännyttig verksamhet.

Enligt Skatteverket främjar bidraget till X AB inte ett allmännyttigt ändamål. En förutsättning för att bidrag till ett aktiebolag ska anses främja allmännyttiga ändamål är att bolagets verksamhet inte syftar till att bereda vinst åt ägarna. Det innebär att bolagets ägare inte heller ska kunna tillgodogöra sig vinstmedel genom likvidation av bolaget.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

I 7 kap. IL finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för stiftelser. För att en stiftelse ska bli inskränkt skattskyldig krävs enligt 5 § att stiftelsen i den verksamhet som bedrivs under beskattningsåret uteslutande eller så gott som uteslutande främjar ett eller flera allmännyttiga ändamål. Med allmännyttigt ändamål avses enligt 4 § bland annat ändamål som främjar kultur.

Av förarbetena framgår att det viktiga är gynnandet av den allmännyttiga verksamheten som sådan och att ändamålskravet bör anses uppfyllt oavsett om det är fråga om egen verksamhet eller om bidrag lämnas till av annan ideell organisation bedriven verksamhet. Bidraget ska vara avsett att användas i den mottagande organisationens verksamhet (prop. 2013/14:1, volym 1, s. 289 f.).

I HFD 2019 ref. 59 var frågan om en stiftelses bidrag till ett aktiebolag som bedrev allmännyttig verksamhet kunde anses främja ett allmännyttigt ändamål. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det inte finns något krav på att mottagaren av bidraget själv ska vara inskränkt skattskyldig och inga begränsningar i övrigt vad gäller i vilken form mottagaren ska bedriva verksamhet. Av det mottagande bolagets bolagsordning framgick att verksamheten inte syftade till att bereda vinst åt aktieägarna utan att all vinst, i den mån den inte reserverades, skulle användas för att främja bolagets verksamhet. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen stod det därmed klart att bolaget i sin verksamhet främjade allmännyttiga ändamål.

Enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) ska om ett bolags verksamhet helt eller delvis har ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna detta anges i bolagsordningen. I så fall ska det också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation ska användas.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan är om stiftelsen uppfyller verksamhetskravet i 7 kap. 5 § första stycket IL. För detta krävs att stiftelsen i den verksamhet som bedrivs under beskattningsåret uteslutande eller så gott som uteslutande främjar ett eller flera allmännyttiga ändamål.

Stiftelsen lämnar bidrag till X AB, ett bolag som utan vinstsyfte bedriver allmännyttig verksamhet inom kulturområdet. Det innebär enligt Skatterättsnämndens uppfattning att stiftelsen i sin verksamhet under beskattningsåret främjar ett allmännyttigt ändamål. Att behållna tillgångar vid en eventuell framtida likvidation av X AB kommer att tillfalla aktieägaren staten förändrar inte den bedömningen.

 

I avgörandet har deltagit Anders Bengtsson, Katia Cejie, Mattias Dahlberg, Christina Eng (ordf.), Johan Rubenson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen