Gåva

Överlåtelse genom gåva av nio procent av aktierna i bolag till sambo har inte medfört någon inkomstbeskattning för mottagaren. 

Diarienummer
178-06/D
Meddelandedatum
2007-04-11
Lagrum
  • 8 kap. 2 § och 11 kap. inkomstskattelagen (1999.1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Gåvan av aktierna föranleder inte någon inkomstbeskattning för A.

Motivering

Av ansökan framgår bl.a. följande. B äger samtliga aktier i X AB (X) som i sin tur äger bl.a. aktierna i Y AB (Y). Han avser att som gåva överlåta nio procent av aktierna i X till A, som han levt tillsammans med i ett samboförhållande sedan år 1987. Värdet av aktierna beräknas till ca 50 miljoner kr. A är sedan januari 2006 anställd i Y. Hon har inte tidigare varit anställd i något företag som ägts, direkt eller indirekt, av B.

Frågan i ärendet är om A skall inkomstbeskattas för gåvan.

Nämnden gör följande bedömning.

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är ett förvärv genom bl.a. gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning kan ske när gåvan kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som mottagaren utför. Mot bakgrund av lämnade uppgifter finner nämnden att den planerade överlåtelsen av aktierna i allt väsentligt får anses ha sin grund i att A och B lever tillsammans i ett samboförhållande och att överlåtelsen är av benefik karaktär. Någon inkomstbeskattning för gåvans värde skall därför inte ske.

Beslutande: André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell

Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen