Underprisöverlåtelse - verksamhetsgren

Överföring via fastighetsreglering av del av industrifastighet har ansetts uppfylla villkoret att utgöra en verksamhetsgren.

Diarienummer
14-07/D
Meddelandedatum
2007-04-11
Lagrum
  • 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB (X)
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Villkoret i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för underlåten uttagsbeskattning att överlåtelsen avser en verksamhetsgren är uppfyllt.

Motivering

Avsikten är att X till extern köpare skall avyttra delar av sitt fastighetsinnehav beläget i ett industriområde i [en svensk stad], nämligen hyresfastigheten Z och del av industrifastigheten Å (betecknad som ”södra delen” och markerad på en till ansökan bifogad karta). Avyttringen skall gå till så att tillgångarna först ”förpackas” i ett dotterbolag, Y AB, varefter aktierna avyttras till den externe köparen.

Överföringen till dotterbolaget skall genomföras i två steg. Först överlåts fastigheten Z och därefter det som södra delen av Å betecknade området. Den senare överlåtelsen skall ske genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) till den av dotterbolaget då ägda fastigheten Z. Vid den tidpunkten kommer fastighetsdelen att antingen utgöra en egen registerfastighet efter slutförd avstyckning eller alltjämt ingå som en del av Å.

Överlåtelsen genom fastighetsreglering skall ske mot ett vederlag som motsvarar det mot fastighetsdelen svarande skattemässiga värdet. Koncernbidragsrätt kommer inte att gälla för X och dotterbolaget under överlåtelseåret. Mot den bakgrunden ställs fråga om den aktuella södra delen av fastigheten Å utgör en verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § IL (fråga 1) och om svaret skulle ändras om fastighetsdelen vid tidpunkten för fastighetsregleringen är en egen registerfastighet (fråga 2).

Nämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Begreppet verksamhetsgren definieras i 2 kap. 25 § IL som en sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Med rörelse avses enligt 2 kap. 24 § IL annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Förvaltning av fastighet är inte undantagen från definitionen av rörelse och en fastighet kan således bilda en verksamhetsgren. Mot bakgrund av vad som i ärendet uppgetts om den aktuella delen av Å och dess användning får den anses bilda en ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet. Det aktuella villkoret för underlåten uttagsbeskattning är således uppfyllt.

Fråga 2

Vid svaret ovan på fråga 1 får fråga 2 anses förfalla.

Beslutande: André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell

Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen