Väsentlig anknytning

Sökanden ägde hälften av en industrifastighet och — tillsammans med sin familj — en portfölj börsaktier samt hade en styrelsepost i ett svenskt bolag. Väsentlig anknytning till Sverige ansågs inte föreligga.

Diarienummer
32-07/D
Meddelandedatum
2007-09-13
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 3 och 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1
X ska inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Schweiz.

Motivering

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas bl.a. om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige, är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som direkt eller indirekt ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här eller om han har fastighet här.

X avser att 2007 flytta till Schweiz tillsammans med hustru och barn. Där ska han driva verksamhet genom ett schweiziskt bolag.

Efter utflyttningen kommer X, utöver sitt svenska medborgarskap, att ha anknytning till Sverige genom en industrifastighet här som han äger tillsammans med en släkting, en portfölj börsaktier som han äger tillsammans med sin familj och en styrelsepost i Z AB. Fastighetens marknadsvärde uppgår till 10—12 miljoner kr och hyresintäkterna till 1,3 miljoner kr per år. Fastigheten förvaltas av ett fristående fastighetsbolag. Vart och ett av familjens innehav av börsaktier understiger en procent av aktierna i bolaget ifråga. X äger inga aktier i Z AB.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

De i ansökan beskrivna omständigheterna kan inte anses ge X väsentlig anknytning till Sverige.

Fråga 2 förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Sjökvist, Ståhl
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen