Gåva

Överlåtelse genom gåva av 50 procent av aktierna i bolag till hustru samt av fastighet till bolag där hustrun indirekt var hälftenägare har inte utlöst några beskattningskonsekvenser.

Diarienummer
35-08/D
Meddelandedatum
2008-06-26
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Lagen (1995:575) mot skatteflykt
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Förvärvet av aktierna föranleder inte någon inkomstbeskattning för B (gäller båda alternativen).

Fråga 2

Överlåtelsen av fastigheten ska behandlas som en gåva och föranleder inte någon inkomstbeskattning för A.

Fråga 3

Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig. 

Motivering

Av ansökan framgår bl.a. följande. A äger samtliga aktier i X AB och YAB. Han äger vidare hyresfastigheten Z. Hans hustru B var verksam i X AB en kortare tid under bolagets uppbyggnadsskede utan lön. Sedan år 2004 är bolaget vilande. A avser att som gåva överlåta 50 procent av aktierna i X AB till B. Därefter ska han överlåta samtliga aktier i Y AB till X AB för pris motsvarande aktiernas skattemässiga värde. Slutligen kommer han att överlåta Z till Y AB mot en ersättning som överstiger det skattemässiga värdet men understiger taxeringsvärdet. Marknadsvärdet är väsentligt högre.

Som ett alternativ kan A komma att som gåva överlåta 50 procent av aktierna i både X AB och Y AB till B och därefter Z till Y AB på nyss beskrivet sätt. A och B överlåter sedan i ett sista steg sina aktier i Y AB till X AB.

I ansökan frågas om aktieöverlåtelsen medför någon beskattning av B (fråga 1), om överlåtelsen av fastigheten till Y AB föranleder beskattning av A (fråga 2) och om skatteflyktslagen är tillämplig (fråga 3).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är ett förvärv genom bl.a. gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning kan ske när gåvan kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som mottagaren utför. Mot bakgrund av lämnade uppgifter finner nämnden att den planerade överlåtelsen av aktierna — i båda alternativen — i allt väsentligt får antas ha sin grund i att A och B är gifta. Överlåtelsen är med hänsyn härtill av benefik karaktär. Någon inkomstbeskattning för gåvans värde ska inte ske.

Fråga 2

I praxis har vid prövningen av om en överlåtelse av fastighet i inkomstskattehänseende ska behandlas som en gåva avgörande vikt fästs vid ersättningens storlek i förhållande till den överlåtna fastighetens taxeringsvärde. Har ersättningen understigit taxeringsvärdet har överlåtelsen ansetts vara en gåva (jfr RÅ 2001 ref. 2). Sett utifrån den tilltänkta ersättningen för fastigheten i förevarande fall finns inte något hinder mot att betrakta överlåtelsen som gåva.

För att överlåtelsen ska anses som gåva måste också en tillräcklig grad av gåvoavsikt föreligga (jfr RÅ 1993 ref. 43 och det ovan nämnda rättsfallet där överlåtaren ägde 60 procent av aktierna i förvärvande bolag). A kommer att indirekt äga 50 procent av aktierna i Y AB. Med hänsyn härtill får det berikande av B som blir en följd av överlåtelsen anses vara så betydande att villkoret är uppfyllt. Att A och B är gifta föranleder ingen annan bedömning (jfr Regeringsrättens dom den 21 april 2004 i mål nr 2537-03 där till skillnad från det samtidigt avgjorda RÅ 2004 ref. 42 var fråga om en gåvoöverlåtelse till bolag som berikade givarens hustru).

Mot den angivna bakgrunden är överlåtelsen av fastigheten att betrakta som en gåva som inte medför någon inkomstbeskattning av A även om ersättningen överstiger fastighetens skattemässiga värde.

Fråga 3

Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på förfarandet i ärendet.

 Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen