Gåva

Gåva av aktier i fåmansföretag från far till son har ansetts ha benefik karaktär och därmed skattefri.

Diarienummer
26-08/D
Meddelandedatum
2008-05-22
Lagrum
  • 8 kap 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktieförvärven utlöser inte inkomstbeskattning för A (gäller oavsett enligt vilket alternativ förvärven sker). 

Motivering

B äger 89 procent av aktierna i X AB och hans bror C resterande andel. X AB äger i sin tur samtliga aktier i Y AB som bedriver ...rörelse. B är företagsledare i bolagen.

Hans son, A, är sedan nio år tillbaka anställd som chaufför och transportledare i Y AB. Enligt lämnade förutsättningar uppbär A marknadsmässig lön i anställningen vilket kommer att gälla även fortsättningsvis.

Avsikten är B ska överlåta sina aktier i X AB till sonen genom successiva gåvor. I ansökan redovisas två alternativ. Gemensamt är att överlåtelserna påbörjas år 2009 och att samtliga aktier ska vara överlåtna år 2017 då B fyller 65 år. Enligt det ena alternativet överlåts först knappt hälften av aktierna och fr.o.m. år 2012 resterande aktier, fördelade på ungefär lika stora årliga poster. Det andra alternativet innebär att ungefär lika många aktier överlåts varje år.

Till bilden hör att C avser att testamentera sina aktier till A.

Frågan i ärendet är om överlåtelserna från B enligt något av alternativen utlöser inkomstbeskattning för sonen.

Skatteverket anser att någon inkomstbeskattning inte ska ske.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är ett förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst kan ske när aktieförvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför.

Mot bakgrund av lämnade uppgifter finner nämnden att överlåtelserna av aktierna i X AB i allt väsentligt får anses ha sin grund i ett planerat generationsskifte som ska leda fram till att A tar över uppgiften som företagsledare i bolagen efter sin far. Överlåtelserna, oavsett enligt vilket alternativ de sker, är med hänsyn härtill av benefik karaktär. Någon inkomstbeskattning för aktiernas värde ska därför inte ske.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Karlsson

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen