Gåva

Överlåtelse av fastighet mot ersättning under taxeringsvärdet till bolag ägt av överlåtaren och närstående till denne har ansetts utgöra gåva.

Diarienummer
11-08/D
Meddelandedatum
2008-04-29
Lagrum
  • 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Lagen (1995:575) mot skatteflykt
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Överlåtelsen av fastigheten föranleder inte någon inkomstbeskattning av A.

Fråga 2

Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig vid bedömningen av de skattemässiga konsekvenserna av förfarandet. 

Motivering

A äger en hyresfastighet i ... . Fastigheten, som utgör en kapitaltillgång, har ett taxeringsvärde som uppgår till ca 52 miljoner kr och ett marknadsvärde som är betydligt högre. Hon äger vidare hälften av aktierna i två bolag, i ansökan benämnda Fastighetsbolaget och Holdingbolaget. Hennes make, B, äger övriga aktier i bolagen.

Avsikten är att A ska överlåta fastigheten till Fastighetsbolaget för en ersättning i form av övertagande av låneskulder och utfärdade vederlagsreverser. Ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde men överstiger omkostnadsbeloppet.

A och hennes make avser att därefter överlåta aktierna i Fastighetsbolaget till Holdingbolaget utan ersättning. Aktierna avyttras sedan till en extern köpare.

I ansökan ställs frågan om överlåtelsen av fastigheten till Fastighetsbolaget kan betraktas som en gåva som inte medför någon inkomstbeskattning av A trots att ersättningen överstiger omkostnadsbeloppet (fråga 1). Den tveksamhet som aktualiseras om innehållet i gällande rätt gäller framförallt om det förhållandet att överlåtaren är gift med den person som ska berikas genom förmögenhetsöverföringen har någon inverkan på bedömningen av om en gåva föreligger. Vidare ställs fråga om förfarandet, med hänsyn till efterföljande åtgärder, strider mot lagen mot skatteflykt (fråga 2).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

I praxis har vid prövningen av om en överlåtelse av fastighet i inkomstskattehänseende ska behandlas som en gåva avgörande vikt fästs vid ersättningens storlek i förhållande till den överlåtna fastighetens taxeringsvärde. Har ersättningen understigit taxeringsvärdet har överlåtelsen ansetts vara en gåva även om den överstigit omkostnadsbeloppet (jfr RÅ 2001 ref. 2). Sett utifrån den tilltänkta ersättningen för fastigheten i föreliggande fall finns inte något hinder mot att behandla överlåtelsen som en gåva.

För att överlåtelsen ska anses som en gåva måste också en tillräcklig grad av gåvoavsikt föreligga (jfr RÅ 1993 ref. 43 och det ovan nämnda rättsfallet där överlåtarens barn ägde 40 procent av aktierna i förvärvande bolag). Överlåtarens make äger hälften av aktierna i det förvärvande bolaget. Med hänsyn härtill får den förmögenhetsöverföring till maken som följer av överlåtelsen till Fastighetsbolaget anses vara så betydande att villkoret är uppfyllt. Att de i gåvan inblandade parterna är gifta med varandra och att giftorätt föreligger dem emellan medför ingen annan bedömning (jfr Regeringsrättens dom den 21 april 2004 i mål nr 253703 där till skillnad från det samtidigt avgjorda RÅ 2004 ref. 42 var fråga om en gåvoöverlåtelse till bolag som berikade givares hustru).

Mot denna bakgrund är överlåtelsen att betrakta som en gåva och medför inte någon inkomstbeskattning av A även om ersättningen överstiger omkostnadsbeloppet.

Några omständigheter som medför att lagen mot skatteflykt kan bli tillämplig på förfarandet har inte framkommit. 

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen