Köpoption

Syntetisk köpoption med underliggande tillgång bestående av totalinvestering (= aktieägarlån + eget kapital) i  aktiebolag har ansetts skola likställas med delägarrätt.

Diarienummer
44-07/D
Meddelandedatum
2008-03-27
Lagrum
  • 48 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked (avser samtliga frågor)

Förvärv och avyttring av ifrågavarande optioner ska ej inkomstbeskattas på annat sätt än att vinst eller förlust vid avyttring ska tas upp som kapitalvinst eller kapitalförlust på delägarrätter. 

Motivering

X AB avser att mot marknadsmässigt vederlag ställa ut s.k. syntetiska köpoptioner till anställda, däribland sökanden, vilka ger honom rätt att vid en framtida tidpunkt av X AB erhålla ett penningbelopp motsvarande en andel av skillnaden mellan marknadspriset på underliggande egendom och ett lägre fingerat lösenpris. Underliggande egendom för optionerna är X AB:s totalinvestering i ett dotter- eller intressebolag (portföljbolag) i form av aktieägartillskott och aktieägarlån. Av praktiska skäl kommer optionerna att avse ett av X AB helägt dotterbolag (holdingbolag) vars enda uppgift är att äga aktier i och låna ut pengar till portföljbolaget. Holdingbolaget kommer att ha samma relation mellan eget kapital och aktieägarlån som portföljbolaget.

Det fingerade lösenpriset för totalinvesteringen utgörs av det belopp som — innan optionerna ställs ut — X AB tillskjuter holdingbolaget som totalinvestering uppräknat med en årlig ränta. Justering ska ske för senare tillskott och uttag.

Fråga är om — och i så fall när — sökanden ska beskattas i inkomstslaget tjänst med anledning av förvärvet av aktuella optioner (fråga 1), om vinst på optionerna ska hanteras som kapitalvinst (fråga 2) och om optionerna utgör sådana tillgångar som ska behandlas som delägarrätter eller fordringsrätter (fråga 3).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Frågorna 1 och 2

Enligt de för förhandsbeskedet givna förutsättningarna kommer sökanden att förvärva optionerna till marknadspris. Nämnden utgår ifrån att alla relevanta faktorer beaktas vid beräkningen av detta pris. Med hänsyn till det sagda och till att annat inte framgår än att sökanden avses slutligen förvärva optionerna genom optionsavtalet ska förhandsbesked i denna del ges av angivet innehåll.

Fråga 3

Av optionskonstruktionen framgår att värdeförändringar på instrumentet i allt väsentligt kan antas komma att bero på förändringar i värdet av den del av totalinvesteringen som avser holdingbolagets egna kapital, dvs. "aktiedelen" av totalinvesteringen. Optionerna bör därför behandlas som delägarrätter enligt 48 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), jfr Regeringsrättens dom den 20 februari 2008, mål nr 525-07.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen