Kvalificerade andelar

En delägares andelar i ett fåmansföretag har inte ansetts kvalificerade genom att delägaren som anställd i andra bolag bedriver samma verksamhet (fastighetsförvaltning).

Diarienummer
105-08/D
Meddelandedatum
2008-12-03
Lagrum
  • 57 kap. 4 § första stycket 1 och 2 inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s andelar i X är inte kvalificerade andelar.

 

Motivering

A äger samtliga andelar i det [utländska] bolaget X. Bolaget avser att dela ut sina tillgångar i form av kontanta medel. Dessförinnan vill A ha besked huruvida hans andelar i bolaget kan anses som kvalificerade andelar enligt 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Bolagets verksamhet har sedan dess bildande år 2005 bestått i att äga och förvalta A:s aktier i de båda bolagen Y AB och Z AB. De senare bolagen har han och tre andra delägare ägt till lika delar. Innehaven avyttrades till utomstående år 2007. Y AB och Z AB bedrev fastighetsförvaltning direkt och genom Kommanditbolaget Å KB.

Under den aktuella perioden har A varit anställd på heltid i olika bolag som bedrivit fastighetsförvaltning.

A vill få klarlagt om hans andelar i X är kvalificerade andelar enligt 57 kap.
4 § första stycket 1 och 2 IL på den grunden att han ska anses ha varit verksam i betydande omfattning i X eller i annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller att han ska anses ha varit verksam i betydande omfattning i något av de bolag som X ägt direkt och indirekt. Några andra skäl för att andelarna skulle kunna vara kvalificerade föreligger inte enligt lämnade förutsättningar.

A ingår tillsammans med det [utländska] bolaget B i styrelsen för X. All styrelseverksamhet utförs av B. Bortsett från att bilda X och att underteckna aktieöverlåtelseavtalet vid X:s försäljning av aktierna i Y AB och  Z AB har A inte varit verksam i X vare sig direkt eller genom B. Han har inte heller varit anställd i, haft styrelseuppdrag för eller utfört något annat arbete i Y AB, Z AB eller Å KB.

Enligt lämnade förutsättningar har vidare inte någon verksamhet eller verksamhetsgren överförts mellan X, Y AB, Z AB eller Å KB och de bolag som A har varit eller är anställd i (jfr RÅ 1999 ref. 28). Inte heller det förhållandet att han varit verksam i betydande omfattning i de senare bolagen, vilka bedriver fastighetsförvaltning, är ett sådant likartat samband som kan leda till att bolagen ifråga ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet i paragrafens mening.

Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden, lika med Skatteverket, att A:s andelar i X inte är kvalificerade andelar enligt 57 kap.
4 § första stycket 1 och 2 IL.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Björlin

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen