Omstrukturering

Förpackning av lagerfastigheter har inte medfört uttagsbeskattning. Aktier i förvärvande bolag har ansetts utgöra kapitaltillgångar och reglerna för näringsbetingande andelar har tillämpats.

Diarienummer
158-07/D
Meddelandedatum
2008-02-01
Lagrum
  • 23 kap. 17-18 §§ samt 24 kap. 17 § och 25 a kap. 5 § samt 27 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
  • lagen (1995:575) mot skatteflykt
Sökande
A och B samt X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Uttagsbeskattning ska inte ske.

Fråga 2

Aktierna utgör kapitaltillgångar.

Frågorna 3a och 3b

Kapitalvinst och utdelning är skattefria.

Fråga 4

Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig. 

Motivering

A och B äger tillsammans Z AB som bedriver byggnadsrörelse med ca ... personer anställda. Bolaget äger, direkt och indirekt, ...bostadsfastigheter i ... . A och B äger även tillsammans ...bostadsfastigheter som utgör lagertillgångar för dem på grund av den byggnadsrörelse de bedriver genom bolaget.

A och B har för avsikt att omstrukturera sitt privatägda fastighetsinnehav. Det ska gå till på följande sätt. De förvärvar tillsammans ett nytt bolag, X AB. X AB förvärvar nya bolag (holdingbolag) som sedan förvärvar var sitt nytt bolag (fastighetsbolag). A och B överlåter därefter sina samägda fastigheter till fastighetsbolagen så att varje bolag blir ägare till en fastighet. Dessa överlåtelser sker till underpris.

En av överlåtelserna avser fastigheten ... som förvärvas av ett fastighetsbolag som ska ägas av holdingbolaget Y AB. Efter renovering av fastigheten kommer fastighetsbolaget att avyttras externt. Övriga fastighetsbolag kommer att långsiktigt förvaltas inom den nya koncernen.

Sökandena önskar svar på om fastighetsöverlåtelserna kan ske utan uttagsbeskattning (fråga 1), om aktierna i X AB ska betraktas som kapitaltillgångar (fråga 2), om Y AB kan skattefritt överlåta fastighetsbolaget (fråga 3a) och om utdelning som det bolaget lämnar till X AB är skattefri (fråga 3b). Slutligen ställs fråga om lagen mot skatteflykt är tillämplig på förfarandet.

Skatteverket godtar att några skattekonsekvenser inte uppkommer och att lagen mot skatteflykt inte blir tillämplig.

Fråga 1

Uttagsbeskattning kan underlåtas vid överlåtelse till underpris om de villkor som finns i 23 kap. IL är uppfyllda. Ett villkor som här måste vara uppfyllt är att respektive fastighetsöverlåtelse enligt kapitlets 17 § avser en verksamhetsgren. Mot bakgrund av vad som i ärendet framgår om fastigheterna och deras användning får de med avseende på respektive överlåtelse anses bilda en ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet. Det aktuella villkoret för underlåten uttagsbeskattning är således uppfyllt.

Ett annat villkor som aktualiseras i ärendet är att samtliga aktier i den förvärvande koncernens moderbolag, X AB, ska vara kvalificerade (23 kap. 18 § IL jämfört med 22 och 23 §§). Enligt vad som uppges arbetar A och B på heltid i Z AB men kommer i fortsättningen att dela sin tid mellan det bolaget och den nya koncernen där de kommer att ansvara för bl.a. den löpande förvaltningen av fastigheterna, genomförandet av renoveringar av dem och beslut om eventuella nyinköp. Även detta villkor får därmed anses uppfyllt.

Mot bakgrund av det anförda får överlåtelserna av fastigheterna anses som sådana underprisöverlåtelser som är undantagna från uttagsbeskattning.

Fråga 2

Enligt förutsättningarna ska X AB inte förvärva någon fastighet. Aktierna i det bolaget utgör därför kapitaltillgångar för A och B (jfr RÅ 2000 not. 24).

Frågorna 3a och 3b

Enligt vad som följer av förutsättningarna i ärendet är aktierna i fråga kapitaltillgångar hos respektive bolag och därmed också näringsbetingade andelar. Härav följer enligt 25 a kap. 5 § och 24 kap. 17 § IL att kapitalvinst och utdelning på dem är skattefria. 

Fråga 4

Någon omständighet som medför att lagen mot skatteflykt skulle vara tillämplig har inte framkommit.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen