Partiell fission

Underskottsavdrag efter partiell fission.

Diarienummer
121-07/D
Meddelandedatum
2008-06-23
Lagrum
  • 38 a kap. 18-19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
U AB, X AB och Z AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Den partiella fissionen medför inte att det uppkommer någon begränsning i Z AB:s (Z) rätt att kvitta underskott mot mottagna koncernbidrag från V AB (V) eller U AB (U).

Fråga 3

Den partiella fissionen medför inte att det uppkommer någon ytterligare begränsning i  X AB:s (X) rätt att kvitta underskott mot mottagna koncernbidrag från V eller U utöver den som redan gäller före fissionen.

Fråga 4

Den partiella fissionen medför inte att det uppkommer någon begränsning i Us rätt att kvitta underskott mot mottagna koncernbidrag från V eller Z.

Fråga 5

Den partiella fissionen medför inte att det uppkommer någon ytterligare begränsning i Us rätt att kvitta underskott mot mottagna koncernbidrag från X utöver den som redan gäller före fissionen.

Beslut

Ansökan avvisas i den mån den inte kan anses besvarad genom förhandsbeskedet. 

Motivering

Förhandsbeskedet

U är ett privatägt investeringsbolag, verksamt inom olika branscher. Bolaget har bl.a. de helägda dotterbolagen V, X och Y AB (Y). Z är helägt av Y. U avser att genom en partiell fission med kontant fissionsvederlag föra över ... (en verksamhet) till V.

U, X och Z är underskottsföretag enligt 40 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. För U gäller en koncernbidragsspärr enligt kapitlets 18 § för bidrag från X men inte för bidrag från V och Z. Beträffande Z gäller inte någon koncernbidragsspärr för bidrag från U eller V. För X gäller däremot en koncernbidragsspärr för bidrag från såväl U som V. Det finns inget underskottsföretag inom koncernen som har en koncernbidragsspärr i förhållande till antingen U eller V. Avdragsrätt föreligger för koncernbidrag från U till V. Skatterättsnämnden utgår från att V med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till samtliga sökandebolag.

Frågorna i ansökan gäller om den partiella fissionen påverkar sökandebolagens rätt att kvitta underskott mot mottagna koncernbidrag.
Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

I ärendet är det fråga om en tillämpning av bestämmelserna i38 akap. 18 och  19 §§ IL om underskottsavdrag efter partiell fission.

Enligt bestämmelsen i 18 § ska det övertagande företaget först det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då den  partiella fissionen genomfördes dra av underskott från beskattningsåret före det beskattningsår då den partiella fissionen genomfördes. Begränsningen i avdragsrätten gäller även för ett företag till vilket det övertagande företaget med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag avseende det beskattningsår då den partiella fissionen genomfördes.

Enligt 19 § första stycket ska bestämmelsen i 18 § inte tillämpas om koncernbidrag kan lämnas med avdragsrätt mellan det överlåtande och det övertagande företaget avseende det beskattningsår då den partiella fissionen genomförs.

Enligt 19 § andra stycket skall bestämmelsen i 18 § dock tillämpas om

1. en sådan begränsning av rätt till avdrag för underskott som anges i koncernbidragsspärren i 40 kap. 18 § (avdragsbegränsning) gäller om det övertagande företaget får koncernbidrag från det överlåtande företaget avseende det beskattningsår då den partiella fissionen genomförs, eller

2. en avdragsbegränsning gäller om ett företag, till vilket det övertagande företaget med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag utan att avdragsbegränsning gäller, indirekt får koncernbidrag via det övertagande företaget från det överlåtande företaget avseende samma beskattningsår.

V är övertagande företag vid den partiella fissionen. Frågan i ärendet är om den partiella fissionen kan medföra att sökandebolagen, till vilka V med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag, drabbas av en sådan begränsning av rätten till avdrag för underskott som anges i38 akap. 18 § IL. Eftersom V och U med avdragsrätt kan ge varandra koncernbidrag och V inte är ett underskottsföretag inträder en avdragsbegränsning enligt 18 § endast om det föreligger en sådan situation som avses i 19 § andra stycket 2 i samma kapitel.

Med hänsyn härtill och till att det inte föreligger en sådan avdragsbegränsning som avses i 40 kap. 18 § IL för Z eller X eller något annat företag i Ukoncernen i förhållande till antingen U eller V finner Skatterättsnämnden att den partiella fissionen inte medför någon ytterligare begränsning i sökandebolagens rätt att dra av underskott utöver vad som   — i förekommande fall — gäller före fissionen.

Beslutet
Ansökan bör inte besvaras i vidare mån än som skett.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen