Underprisöverlåtelse

Överlåtelse till underpris av värdepapper mellan ideella föreningar har medfört uttagsbeskattning men inte beskattning för utdelning.

Diarienummer
155-07/D
Meddelandedatum
2008-06-05
Lagrum
  • 22 kap. 3 § och 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1
X ska uttagsbeskattas vid en överlåtelse av värdepapper till underpris.

Fråga 2
Medlem i X ska inte utdelningsbeskattas på grund av överlåtelsen.

Fråga 3
En överlåtelse av likvida medel medför inte några beskattningskonsekvenser för vare sig den överlåtande föreningen eller medlem. 

Motivering

Den ideella föreningen X ... har funktion dels som "moderförening" för lokala X-föreningar som driver verksamhet runt om i landet, dels som ortens "lokalförening".

Tanken är att de två delarna ska separeras från varandra. Ungefär 60 procent av den nuvarande föreningens (i fortsättningen överlåtande förening) tillgångar, huvudsakligen värdepapper och likvida medel, ska överlåtas till underpris till en nybildad ideell förening som ska vara moderförening. Återstående tillgångar ska finnas kvar i den överlåtande föreningen. Samtliga lokala föreningar ska bli medlemmar i den nybildade föreningen.

Frågorna gäller om överlåtelsen av tillgångar (värdepapper) till den nybildade föreningen medför några skattekonsekvenser för den överlåtande föreningen (fråga 1) eller för dess medlemmar (fråga 2). För överlåtelsen av likvida medel ställs motsvarande frågor (fråga 3).

Som förutsättning ges att föreningarna inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet för ideella föreningar i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL (jfr 23 kap. 14 § andra stycket IL).

Den överlåtande föreningen anser att någon uttagsbeskattning enligt 22 kap. IL inte ska ske och därmed inte heller någon utdelningsbeskattning. I första hand åberopar föreningen att den inte bedriver någon näringsverksamhet. Föreningen anför i andra hand att förutsättningar att tillämpa 23 kap. IL föreligger.

Skatteverket anser att överföringen av värdepapper, men inte av likvida medel, utlöser uttagsbeskattning av den överlåtande föreningen. Verkets uppfattning är vidare att någon utdelningsbeskattning inte ska inträda. 

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

I 22 kap. 1 § IL anges att bestämmelserna i kapitlet gäller vid uttag av en tillgång eller en tjänst ur näringsverksamheten. Med uttag avses enligt kapitlets 2 § att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk eller att han för över den till en annan näringsverksamhet. Av 3 § framgår att med uttag avses också att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat.

Enligt förutsättningarna i ärendet ska överlåtelsen ske till underpris utan att det är affärsmässigt motiverat i den mening som avses i 22 kap. 3 § IL. Frågan är då om den omständigheten att en skattskyldig juridisk person inte bedriver någon näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL — vilket föreningen anser vara fallet — medför att någon uttagsbeskattning inte aktualiseras.

För juridiska personer räknas enligt 13 kap. 2 § IL inkomster på grund av innehav av tillgångar eller i form av kapitalvinster till inkomstslaget näringsverksamhet även om inkomsterna inte ingår i en näringsverksamhet enligt kapitlets 1 §, dvs. en förvärvsverksamhet som är yrkesmässig och självständig.  Av praxis får anses framgå att uttagsbeskattning ska ske, om övriga förutsättningar för sådan beskattning föreligger, när en juridisk person är skattskyldig för inkomster som räknas till inkomstslaget näringsverksamhet (RÅ 2004 ref. 93).

Det innebär att förutsättningar för uttagsbeskattning enligt 22 kap. 3 § IL föreligger. Uttagsbeskattning kan dock underlåtas om villkoren i 23 kap. IL är uppfyllda. I förevarande fall krävs bl.a. att överlåtelsen avser en verksamhetsgren (17 §).

Begreppet verksamhetsgren definieras i 2 kap. 25 IL. Vad som avses är en sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Med rörelse avses enligt 2 kap. 24 § IL annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper och liknande tillgångar. Om tillgångarna innehas som ett led i rörelsen räknas innehavet dock till rörelsen. Av praxis följer att enbart värdepapper inte i sig kan utgöra en verksamhetsgren (RÅ 2001 not. 24). Det aktuella villkoret för undantag från uttagsbeskattning är således inte uppfyllt.

Fråga 2

Överlåtelsen av tillgångar ska ske från en ideell förening till en annan ideell förening. Den leder inte till några sådana förändringar av den ekonomiska situationen hos en medlem som kan anses innebära att tillgångar utskiftats till denne (jfr 42 kap. 18 § IL). Någon utdelningsbeskattning ska därför inte ske med anledning av överlåtelsen (RÅ 2007 ref. 5 I).

Fråga 3

Enligt praxis kan en överlåtelse av kontanta medel inte föranleda uttagsbeskattning (bl.a. RÅ 2000 not. 86). Av samma skäl som anges i motiveringen till svaret på fråga 2 ska någon utdelningsbeskattning inte ske vid en överlåtelse av kontanta medel till den nya föreningen. 
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen