Utflyttning, väsentlig anknytning

Ett indirekt ägande via svenska och utländska holdingbolag av 40 procent av aktierna i ett rörelsedrivande aktiebolag har inneburit väsentlig anknytning till Sverige.

Diarienummer
99-08/D
Meddelandedatum
2008-12-15
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 3 och 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A är efter utflyttningen till [utlandet] obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Beslut

Tilläggsfrågan avvisas.

 

Motivering

För att avgöra om en person har väsentlig anknytning hit ska enligt 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) en rad anknytningsfaktorer beaktas bl.a. om personen har bostad här som är inrättad för åretruntbruk, är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här.

A avser att flytta [utomlands]. Han är skild och makarnas gemensamt ägda fastighet, som utgjort deras permanentbostad, ska avyttras. A äger samtliga aktier i det [utländska bolaget] B vars tillgångar består av aktierna i C AB. Detta bolag äger 40 procent av aktierna i holdingbolaget D AB som i sin tur äger samtliga aktier i det rörelsedrivande bolaget E AB. Övriga aktier i D AB ägs till 20 procent av F AB, som är ett av A:s son (...) ägt bolag och till 40 procent av ett av en utomstående person ägt aktiebolag.

A vill ha besked huruvida han har väsentlig anknytning till Sverige om han behåller aktierna i C AB. Vid ett jakande svar vill han ha besked huruvida det ändras om B avyttrar aktierna i C AB till F AB (tilläggsfrågan). Avyttringen ska därvid ske till substansvärdet och ett lån som A lämnat till C AB ska kvarstå. Vidare kan i försäljningsavtalet komma att ingå en klausul om tilläggsköpeskilling för det fall E AB skulle säljas till tredje man med vinst inom en femårsperiod.

Som förutsättning för frågornas besvarande gäller att permanentbostaden ska avyttras till utomstående.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Förhandsbeskedet

A:s indirekta innehav av aktierna i C AB får anses ge honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Det leder till att han får väsentlig anknytning till Sverige.

Beslutet

För att ett förhandsbesked ska kunna lämnas krävs att de faktiska omständigheter som ska ligga till grund för beskedet är tillräckligt klarlagda. Uppgifterna för att bedöma A:s inflytande i näringsverksamhet här enligt tilläggsfrågan är enligt Skatterättsnämndens mening alltför oklara för att frågan ska kunna besvaras.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen