Återflyttning, väsentlig anknytning

Förvärv av en bostadsfastighet inför en återflyttning till Sverige har inte ansetts medföra väsentligt anknytning.

Diarienummer
9-09/D
Meddelandedatum
2009-04-02
Lagrum
  • 3 kap. 3 § jämfört med 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Den omständigheten att A förvärvar en bostadsfastighet i Sverige innebär inte att han före flyttningen hit ska anses obegränsat skattskyldig här enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 § jämfört med 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Motivering

A är sedan juni 2007 bosatt i Storbritannien tillsammans med sin familj. Han flyttade till Sverige under år 2002 efter att under flera års tid ha varit bosatt och verksam i USA. Han har inga andra anknytningsfaktorer till Sverige än sitt medborgarskap och ett fritidshus med permanentstandard.

Ansökan är föranledd av att han avser att förvärva en permanentbostad i form av ett bostadsarrende (...) i Stockholm. Tillträdet kommer att ske i januari 2010. Bostaden ska genomgå en omfattande renovering som beräknas ta ca sex månader. Med hänsyn härtill och till barnens skolgång aktualiseras en återflyttning till Sverige tidigast under juli 2010.

A vill veta om han genom förvärvet av bostadsfastigheten får väsentlig anknytning hit.

Skatterättsnämnden anser i likhet med Skatteverket att den ytterligare anknytning till Sverige som förvärvet av bostadsfastigheten innebär inte medför att A får en sådan väsentlig anknytning hit som avses i de i beskedet nämnda bestämmelserna.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen