Kvalificerade andelar; samma eller likartad verksamhet

Aktier i bolag vars verksamhet återupptas i ett annat bolag där den skattskyldige är verksam i betydande omfattning har betraktats som kvalificerade andelar. Detta till följd av att bolagen ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet.

Diarienummer
69-08/D
Meddelandedatum
2009-02-23
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2010-01-26
Mål nr
1452-09

Förhandsbesked

Frågorna 1-2

Aktierna i X AB är kvalificerade andelar.

Motivering

A äger samtliga aktier i X AB. Som enda anställd var han verksam i betydande omfattning i den konsultverksamhet inom området (...) och (...) som bolaget bedrev fram till hösten år 2005. Sedan dess har bolagets verksamhet bestått av att förvalta kvarvarande kapital.

Efter att ha varit anställd med andra arbetsuppgifter i ett bolag ägt av utomstående återupptog A under år 2007 en konsultverksamhet som i huvudsak motsvarar den som han tidigare bedrev i X AB. Han har hittills bedrivit verksamheten som enskild näringsverksamhet men överväger att överföra den till det av honom ägda Y AB.

De ställda frågorna tar sikte på att få klarlagt om A:s aktier i X AB i fortsättningen ska anses som kvalificerade andelar på grund av att han kommer att vara verksam i betydande omfattning i den konsultverksamhet som han avser att bedriva i Y AB (frågorna 1 och 2).

En utgångspunkt för ansökan är att prövningen ska göras med bortseende från att A:s aktier i X AB är kvalificerade andelar fram till år 2011 på grund av att han var verksam i betydande omfattning i bolaget när konsultverksamheten ifråga bedrevs där.

Skatteverket anser att frågorna ska besvaras jakande.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28).

Beroende på vilka aktier som ska bedömas kan jämförelsen utgå från verksamheten i det överlåtande företaget eller i det förvärvande företaget. Lagtexten innehåller inte någon begränsning i detta avseende. Att en jämförelse kan avse båda fallen är vidare i linje med lagstiftningens syfte som innebär att det inte ska vara möjligt att undgå de särskilda fåmansföretagsreglernas rättsverkan genom att överlåta hela eller delar av verksamheten till ett annat bolag som ägs av den skattskyldige eller någon närstående samtidigt som den samlade verksamheten fortsätter (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och703 f .; jfr RÅ 1997 ref. 48 I och II).

Frågan är om X AB och Y AB kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet efter det att konsultverksamheten ifråga påbörjas i Y AB. Sistnämnda bolag har inte tidigare bedrivit någon verksamhet av betydelse.

Båda bolagen ägs i sin helhet av A. Verksamheten i X AB består av att förvalta det från konsultverksamheten upparbetade kapitalet. X AB får därmed anses ha behållit en del av sin ursprungliga verksamhet. Den återupptagna konsultverksamheten kommer att bedrivas i Y AB.

A anser att den konsultverksamhet som ska bedrivas i Y AB inte kan anses överförd från X AB, även om verksamhetens innehåll är i princip densamma, eftersom några tillgångar inte ska överlåtas mellan bolagen.

Den konsultverksamhet som ska bedrivas i Y AB är knuten till A:s person genom hans kunskaper och affärskontakter etc. som han tidigare utnyttjade i X AB. Med hänsyn härtill får konsultverksamheten i X AB enligt Skatterättnämnden anses överförd till Y AB när verksamheten startar där trots att några tillgångar i form av byggnader, inventarier eller liknande egendom inte förs mellan bolagen. Att verksamheten inte flyttas direkt från det ena bolaget till det andra eller att den varit nedlagd under en kortare tidsperiod föranleder ingen annan bedömning.

Den verksamhet som tidigare bedrevs i X AB kommer alltså att fortsätta men delas upp på två bolag. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning följer av det anförda att förutsättningarna är uppfyllda för att X AB och Y AB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Mot bakgrund härav ska A:s aktier i X AB anses som kvalificerade andelar.

Beslutande: André, ordf., Dahlberg, Diurson, Gäverth (skiljaktig), Påhlsson, Sjökvist, Werkell (skiljaktig)
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds (avvikande mening)

Skiljaktig mening

Gäverth och Werkell är skiljaktiga och anför följande.

X AB:s verksamhet består enligt ansökan numera i förvaltning av kapital medan Y AB:s verksamhet kommer att avse konsultverksamhet av samma slag som tidigare bedrivits i X AB.

Frågan i ärendet är om den verksamhet som ska bedrivas i Y AB är samma eller likartad den som bedrivs i X AB i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL.

Bestämmelsen infördes ursprungligen i 3 § 12 mom. femte stycket i dåvarande lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Där angavs att bestämmelsen skulle tillämpas om den skattskyldige eller någon honom närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret. Dessa bestämmelser skulle dock gälla även om den skattskyldige eller den honom närstående under någon del av denna tidsperiod varit verksam i ett annat fåmansföretag, som bedriver samma eller likartad verksamhet, under förutsättning att denna verksamhet inte påbörjades senare än under det tionde beskattningsåret efter det år då verksamheten i det först avsedda företaget upphörde.

Av det andra ledet i bestämmelsen följde att karenstiden förlängdes för det fall verksamheten överfördes till annat bolag. Det innebar att så länge verksamheten fortsatte i det senare bolaget upphörde inte fåmansföretagsreglerna att gälla för aktieinnehavet i det överförande bolaget även om verksamheten hade avslutats i det bolaget för mer än tio år sedan.

Av förarbetena (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och703 f .) framgår att avsikten med det andra ledet i bestämmelsen var att de särskilda fåmansföretagsreglerna skulle tillämpas även när arbetsinsatsen i ett fåmansföretag upphört för mer än tio år sedan men i stället sker i ett annat fåmansföretag med samma eller likartad verksamhet. Detta för att förhindra möjligheten att flytta verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande företag. Den tioåriga karenstiden skulle i sådana fall räknas först från det vederbörandes verksamhet i det senare företaget upphört. Bestämmelsen medförde således att tiden för tillämpningen av de s.k. 3:12-reglerna avseende det ursprungliga företaget förlängdes så länge verksamheten fortsatte i ett annat fåmansföretag.

Bestämmelserna i fråga ändrades genom SFS 1995:1626 och fick följande lydelse. En aktie i ett fåmansföretag anses kvalificerad, om 1. aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret, eller under någon del av denna tidsperiod varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller 2. företaget - direkt eller genom förmedling av juridisk person — äger aktier i ett annat fåmansföretag i vilket aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret.

I författningskommentaren (prop. 1995/96:109 s. 88) uttalas bl.a. följande med anledning av ändringen. "En aktie kan också anses kvalificerad om den skattskyldige eller närstående tidigare varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Bestämmelsen — som har sitt ursprung i nuvarande 12 mom. femte stycket sista meningen — slopades i promemorieförslaget eftersom den ansågs obehövlig. Den har nu ändrats och innebär att aktier i ett företag kan anses kvalificerade beroende på att verksamhet tidigare har bedrivits i ett annat företag. Bestämmelsen kan exempelvis ha betydelse för att undanröja oklarheter i ett inledningsskede när verksamhet påbörjas i ett nytt bolag.".

Fråga är om ändringen innebär en utvidgning av bestämmelsens tillämpningsområde eller om bestämmelsen genom ändringen numera endast omfattar bedömningen av andelar i det företag där den nya verksamheten har påbörjats. Det kan konstateras att bestämmelsens ordalydelse har ändrats och att skälet till detta enligt förarbetena är att andelar i ett nybildat företag ska kunna bli kvalificerade på grund av tidigare bedriven verksamhet i ett annat företag.

Därmed förhindras att en verksamhet förs över till ett nytt bolag i avsikt att omedelbart undvika effekterna av 3:12-reglerna. Som framgår av förarbetsuttalandet ansågs det inte längre behövligt att ha kvar en bestämmelse om att karaktären av kvalificerade andelar kan fortsätta utöver karensperioden när verksamheten har upphört. Skälet för slopandet av den bestämmelsen berörs dock inte närmare.

Av det anförda följer enligt vår mening att andra ledet i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL endast tar sikte på andelar i det företag dit verksamheten har överlåtits eller där verksamheten har påbörjats. Andelar i detta företag kan således "smittas" av verksamhet som tidigare bedrivits i ett annat företag men "smittan" går inte i motsatt riktning i de fall den förutvarande verksamheten i det tidigare bolaget överlåtits i sin helhet och därmed upphört i detta bolag (jfr SOU 2002:52 s.290 f .).

Karaktären på A:s innehav av andelar i X AB ska därmed inte påverkas av den i Y AB bedrivna verksamheten.

Avvikande mening

Alfreds är av avvikande mening och anför följande.

Jag instämmer i de skiljaktigas motivering men kommer till den slutsatsen att "smittan" inte i något fall går från det företag dit verksamheten eller delar av verksamheten har överlåtits till det överlåtande företaget.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen