Näringsbetingade andelar, Lundinregeln

Värdepappershandlande bolags förvärv av andelar i annat värdepappershandlande bolag.

Diarienummer
8-09/D
Meddelandedatum
2009-04-15
Lagrum
  • 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked (avseende samtliga frågor)

Utdelning från Z AB blir undantagen från skatteplikt.

Motivering

Aktierna i X AB respektive Y AB ägs av A respektive B. Dessa äger vidare till lika delar aktierna i Z AB. Samtliga bolag bedriver i stor omfattning handel med värdepapper. A och B överväger att till underpris avyttra sina aktier i Z AB till X AB respektive Y AB varefter sistnämnda två bolag kommer att äga hälften var av aktierna i Z AB. Därefter avses Z AB lämna utdelning till X AB respektive Y AB, vilka kommer att vidareutdela den utdelningen till A respektive B. Sistnämnda personer kommer därvid att kunna utnyttja vissa tidsbegränsade regler avseende lättnad vid beskattningen av den utdelningen.

X AB och Y AB frågar om deras aktier i Z AB blir lagertillgångar, om den s.k. Lundinregeln i 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, blir tillämplig på utdelning från Z AB och om lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) blir tillämplig.

Parterna är ense om att frågorna ska besvaras nekande.

Skatterättsnämnden, som utgår från att verksamheterna i samtliga nämnda bolag kommer att fortsatt bedrivas i dessa bolag efter det att X AB och Y AB har förvärvat aktierna i Z AB, gör följande bedömning.

Med hänsyn till att X AB och Y AB genom förvärvet av aktierna kommer att få ett väsentligt inflytande i Z AB samt att bolagen bedriver samma sorts verksamhet finner Skatterättsnämnden att aktierna i Z AB kommer att bli näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 13-14 §§ IL och att X AB och Y AB genom förvärvet kommer att få tillgångar av verkligt och särskilt värde för sina näringsverksamheter. Skatteflyktslagen kan inte anses bli tillämplig. Förhandsbesked ska därför ges med angivet innehåll.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen