Omstrukturering

Vid överlåtelse till underpris av fastigheter har uttagsbeskattning underlåtits utan hinder av att aktierna i förvärvande bolag, till skillnad från aktierna i överlåtande bolag, ansetts som näringsbetingade.

Diarienummer
144-08/D
Meddelandedatum
2009-04-02
Lagrum
  • 23 kap. och 24 kap. 14 § samt 27 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
  • 2 § lagen (1995:575) mot skatteflykt
Sökande
X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Uttagsbeskattning ska inte ske.

Fråga 2

Aktierna i Å AB utgör näringsbetingade andelar.

Fråga 3

Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig.

Motivering

A och B äger tillsammans aktierna i Z AB som bedriver byggnadsrörelse. De är verksamma i betydande omfattning i bolaget varför deras aktier är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Z AB innehar i sin tur samtliga aktier i X AB som äger hyresfastigheter. Aktierna i X AB utgör lagerandelar för Z AB enligt 27 kap. 6 § IL.

Avsikten är att genomföra en omstrukturering av koncernen enligt följande. A och B bildar ett nytt bolag, Y AB (...), som i sin tur förvärvar ett nybildat bolag, Å AB. Y AB förvärvar därefter aktierna i Z AB. Slutligen avyttrar X AB sina fastigheter eller ett antal av dem till underpris till Å AB.

Genom ansökan vill sökandebolagen få klarlagt om överlåtelsen av fastigheterna kan ske utan uttagsbeskattning (fråga 1), om aktierna i Å AB utgör näringsbetingade andelar (fråga 2) och om lagen mot skatteflykt kan bli tillämplig på förfarandet (fråga 3).

Skatteverket godtar att förfarandet genomförs med de skatteeffekter som anges i förhandsbeskedet.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Uttagsbeskattning kan underlåtas vid överlåtelse av tillgångar till underpris om de villkor som finns i 23 kap. IL är uppfyllda. Mot bakgrund av de i ärendet lämnade förutsättningarna får dessa villkor anses uppfyllda vid överlåtelsen av fastigheter från X AB till Å AB.

Fråga 2

Enligt vad som uppges kommer Y AB inte att bedriva någon sådan rörelse som enligt 27 kap. 6 § IL utgör en förutsättning för att andelar i ett fastighetsförvaltande företag ska kunna hänföras till lagerandelar. Bolagets aktier i Å AB ska således anses som kapitaltillgångar. Med hänsyn härtill och med utgångspunkt i att även övriga förutsättningar enligt 24 kap. 14 § IL är uppfyllda är aktierna näringsbetingade andelar.

Fråga 3

Någon omständighet som medför att lagen mot skatteflykt skulle kunna bli tillämplig har inte framkommit.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen