Underprisöverlåtelse

Underprisöverlåtelse i den mening som avses i 23 kap. 3 § IL har ansetts föreligga vid uppdelning av ägandet genom överlåtelse till ett nytt bolag. Överlåtelsen har därför inte medfört någon beskattning för delägarna i det förvärvande bolaget.

Diarienummer
14-09/D
Meddelandedatum
2009-07-01
Lagrum
  • 23 kap. 2 - 3 och 11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Aktieöverlåtelsen föranleder inte någon inkomstbeskattning för sökandena.

Fråga 3

Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig.

Motivering

C äger samtliga aktier i H AB som i sin tur äger 95 procent av aktierna (se vidare nedan) i X AB med dotterbolag. Koncernen bedriver (...) verksamhet. Verksamheten bedrevs tidigare tillsammans med D. De ägde hälften var av dåvarande moderbolaget Y AB. Kompanjonerna var överens om att verksamheten på sikt skulle tas över av C:s  son, A, och D:s styvson, B. D avled dock innan dessa planer hann sättas i verket.

Efter D:s död förvärvade H AB dödsboets andel av aktierna i Y AB samt de aktier som C ägde i bolaget. Därefter gick Y AB upp i H AB genom fusion varigenom H AB blev ägare till X AB.

C avser att gå i pension och i samband härmed genomföra det tidigare av honom och D planerade generationsskiftet. Det ska gå till så att H AB avyttrar 85 procent av aktierna i X AB till det av A och B till lika delar ägda bolaget Z AB. Aktieöverlåtelsen är avsedd att göras till ett pris under marknadsvärdet.
Z AB äger sedan år 2008 fem procent av aktierna i X AB förvärvade från H AB till marknadspris. A och B är båda verksamma och styrelseledamöter i X AB. Det ges som en förutsättning att deras aktier i Z AB utgör kvalificerade andelar.

A och B vill ha besked om de med anledning av överlåtelsen till underpris av aktier i X AB till Z AB kan komma att utdelningsbeskattas (fråga 1) eller för B föranleda beskattning i inkomstslaget tjänst (fråga 2) samt om skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet (fråga 3).

Skatteverket anser att överlåtelsen inte föranleder någon inkomstbeskattning av sökandena och att skatteflyktslagen inte är tillämplig.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Frågorna 1 och 2

Överlåtelsen till Z AB avser näringsbetingade andelar. Enligt 23 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska, trots att överlåtelsen inte omfattas av bestämmelserna i 23 kap. IL, kapitlets 11 och 12 §§ tillämpas.

Av 11 § framgår att, om tillgången överlåts av ett företag, ska överlåtelsen inte medföra att någon som direkt eller indirekt äger en del i företaget ska ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som utdelning. Vidare följer att överlåtelsen inte heller ska medföra att skillnaden ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst av den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget.

Av två samtidigt avgjorda mål i Regeringsrätten avseende överklagade förhandsbesked framgår att en förutsättning för att 23 kap. 11 § IL ska bli tillämplig i en situation som den föreliggande är att överlåtelsen ifråga är en underprisöverlåtelse enligt kapitlets 3 §, dvs. en överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. Om underpriset motsvaras av en arbetsinsats eller annat sidovederlag föreligger inte en underprisöverlåtelse.

I det ena fallet där överlåtelsen avsåg att åstadkomma att två bröder som båda var verksamma i en rörelse skulle uppnå delat ägarskap fastställdes lämnat besked om att 11 § var tillämplig (RÅ 2008 ref. 52 I). Däremot undanröjde domstolen motsvarande besked i det andra fallet som gällde en överlåtelse till underpris som syftade till att en verkställande direktör skulle bli delägare i bolaget ifråga med hänvisning till att tillräckligt underlag för att avgöra om en underprisöverlåtelse förelåg inte fanns (RÅ 2008 ref. 52 II).

Mot bakgrund av det anförda och vad som i ärendet framgår om de förhållanden som ligger till grund för den aktuella aktieöverlåtelsen finns enligt Skatterättsnämndens mening inte anledning att ifrågasätta att den sker till underpris i den mening som avses i 23 kap. 3 § IL. Av kapitlets 11 § följer därmed att någon inkomstbeskattning inte ska ske av sökandena med anledning av aktieöverlåtelsen.

Fråga 3

Lagen mot skatteflykt kan inte anses tillämplig på förfarandet.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen