Utflyttning, väsentlig anknytning

Förvärv av bostadslägenhet för tillfälliga besök i Sverige har inte medfört väsentlig anknytning hit.

Diarienummer
7-09/D
Meddelandedatum
2009-05-18
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket och 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X och Y
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Den omständigheten att X anskaffar en bostadslägenhet i [A-stad] innebär inte att hon eller hennes man Y ska anses få väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket jämfört med 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Motivering

Y och hans hustru flyttade till [utlandet] för fem år sedan. Den tidigare permanentbostaden i [B-stad], som därefter endast användes under några månader sommartid, såldes i augusti 2008. Av ansökan framgår att makarna (...) numera är endast begränsat skattskyldiga i Sverige. X äger en inte vinterbonad sommarstuga i närheten av [A-stad], där hennes föräldrar bor. Det var föräldrarna som köpte sommarstugan till henne för ungefär fyra år sedan. Skatterättsnämnden utgår ifrån att det inte finns någon annan omständighet som ger makarna (...) starkare anknytning till Sverige än sommarstugan.

X överväger att skaffa en bostadsrättslägenhet eller hyreslägenhet i [A -stad], som hon avser att använda vid tillfälliga besök hos sina åldrande föräldrar under de delar av året då sommarstugan inte kan användas. Frågan är huruvida en sådan åtgärd medför att hon och hennes man får väsentlig anknytning till Sverige och därmed blir obegränsat skattskyldiga här.

Skatteverkets uppfattning är att makarna (...) får väsentlig anknytning till Sverige vid anskaffning av en bostad av åretruntkaraktär i nära anslutning till att den tidigare permanentbostaden avyttrats. Den nya bostaden är att anse som ersättningsbostad till permanentbostaden.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Av praxis framgår att enbart ett innehav av en fritidsbostad inte medför väsentlig anknytning hit (RÅ 1992 not. 367). Mot bakgrund härav och vad som upplysts om syftet med att förvärva bostadslägenheten ifråga anser Skatterättsnämnden att denna ytterligare anknytning till Sverige inte medför att makarna (...) får en sådan väsentlig anknytning hit som avses i de aktuella bestämmelserna.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen