Utomståenderegeln

Utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig när det utomstående ägandet inte längre bestått.

Diarienummer
100-08/D
Meddelandedatum
2009-03-04
Lagrum
  • 56 kap. 4 och 5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2009-10-20
Mål nr
2060-09

Förhandsbesked

A:s och B:s aktier i X AB (X) upphör inte att vara kvalificerade andelar vid utgången av år 2008.

Motivering

A och B ägde fram till år 2003 hälften var av aktierna i Y AB (Y), moderbolag i en rörelsedrivande koncern. Vid ingången av år 2004 hade deras respektive ägarandel minskat till 25,5 procent. Övriga aktier ägdes av utomstående. Under år 2007 avyttrade samtliga aktieägare i Y sina aktier till en extern förvärvare.

Enligt lämnade förutsättningar gäller att A:s och B:s aktier i Y till följd av deras arbetsinsatser i koncernen var kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, samt att kvalificeringen vid fortsatt ägande och med tillämpning av utomståenderegeln i kapitlets 5 § skulle ha upphört vid utgången av år 2008.

Vid försäljningen av Y till den externe förvärvaren år 2007 avyttrade A och B sina aktier dels direkt, dels via sitt gemensamt ägda bolag X. Genom införsäljningen av aktierna i Y till X blev även aktierna i X kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 IL. X:s verksamhet har bestått enbart av att förvalta det kapital som försäljningen av aktierna i Y inbringade. Varken A eller B har varit verksamma i betydande omfattning i X.

Frågan i ärendet är om aktierna i X upphör att vara kvalificerade andelar vid utgången av år 2008. A och B anser det mot bakgrund av vad som skulle ha gällt beträffande deras aktier i Y för det fall att någon extern avyttring inte hade skett.

Skatteverket anser att utomståenderegeln inte ska tillämpas på aktierna i X eftersom den förutsätter att det utomstående ägandet består vid beskattningstidpunkten.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 57 kap. 5 § första stycket IL ska, om utomstående direkt eller indirekt i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Med företag avses enligt andra stycket det företag i vilket delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under den angivna tidsperioden. Av tredje stycket framgår vem som täcks av begreppet utomstående.

X avyttrade sina aktier i Y år 2007. Mot den bakgrunden och då det inte i övrigt finns förutsättningar att tillämpa utomståenderegeln på aktierna i X ska frågan besvaras nekande.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen