Väsentlig anknytning

Ett knappt 20-procentigt indirekt aktieinnehav i ett rörelsedrivande aktiebolag har med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget ansetts medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och — mot den bakgrunden — väsentlig anknytning till Sverige, men inte när aktieinnehavet understiger 10 procent.

Diarienummer
54-09/D
Meddelandedatum
2009-11-19
Lagrum
  • 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2
A är efter utflyttningen till [utlandet] obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit. Någon väsentlig anknytning kan inte längre anses föreligga om hans ekonomiska engagemang i näringsverksamhet i Sverige ändras i enlighet med den andra frågan.

Motivering

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § bl.a. beaktas om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här.

A, som är svensk medborgare, avser att flytta till [utlandet]. Där ska han bosätta sig i en hyrd lägenhet (...). Han avser att arbeta med investeringar (...) och att bedriva konsultverksamhet (...). Hans vistelsetid i Sverige kommer inte att överstiga 70 dagar per år.

Efter utflyttningen utgörs A:s enda anknytningsfaktor av betydelse till Sverige av det indirekta innehavet av aktier i det rörelsedrivande X AB. Det av honom ägda Y AB ska avvecklas dessförinnan.

A är en av tre grundare av X AB. Han innehar [knappt 20] procent av aktierna i bolaget (här och i det följande avses både kapital- och röstandel) genom en utländsk företagsstruktur. Övriga aktier ägs av ett [antal] till honom inte närstående svenska och utländska personer, av vilka de största ägarna är de två andra grundarna som innehar vardera [drygt 15] procent av aktierna. Optionsprogram kan medföra att A:s indirekta ägande i bolaget minskar till som lägst [knappt 18] procent. Från och med [månad] 2009 kommer han inte att vare sig utföra något arbete i bolaget eller ingå i dess styrelse.

A vill veta om han efter utflyttningen är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit (fråga 1). Vid ett jakande svar vill han även ha besked huruvida anknytningen kvarstår om han minskar sitt indirekta aktieinnehav i X AB till under 10 procent (fråga 2).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Ägarförhållandena i X AB är sådana att A genom sitt knappt 20-procentiga indirekta innehav av aktierna får anses ha ett väsentligt inflytande i bolaget (jfr RÅ 2004 not. 215 och RÅ 2006 ref. 67). Mot den bakgrunden ska han anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

Om A däremot minskar sitt ägande i bolaget så att det understiger 10 procent kommer han inte att ha ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här (jfr Regeringsrättens dom den 27 maj 2009 i mål nr 8309-08). Det innebär, sammanvägt med övriga förhållanden, att han inte längre kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

Frågorna besvaras i enlighet härmed.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen