Anskaffningsutgift

Anskaffningsutgift på tillgångar som förvärvas genom utdelning eller utskiftning uppgår till belopp motsvarande marknadsvärdet vid förvärvet oavsett om det beskattas eller ej.

Diarienummer
132-10/D
Meddelandedatum
2010-12-15
Lagrum
  • 61 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB, Y AB, Z AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Anskaffningsutgifterna för aktierna i V AB ska anses uppgå till belopp motsvarande marknadsvärdet på aktierna vid respektive sökandebolags förvärv.

Motivering

T AB äger aktier i V AB. Det förra bolaget bildades år 2007 av tre fysiska personer (Ägarna) som tidigare hade grundat V AB. Senare sålde de sina aktier i V AB till T AB.  

Ägarna innehar var och en samtliga aktier i var sitt av sökandebolagen. Under år [n] sålde de sina aktier i T AB till sökandebolagen. Vart och ett av dem förvärvade en tredjedel av aktierna för belopp motsvarande Ägarnas skattemässiga anskaffningsutgifter, sammanlagt c:a ... kr.

T AB:s direkta innehav av aktier i V AB uppgår till [mer än 10] procent av samtliga aktier. V AB börsnoterades år [n + 1]. Börsvärdet på hela bolaget uppgår för närvarande till ca ... miljoner kr.

Sökandebolagen avser att upplösa det gemensamma ägandet i T AB. Enligt ett alternativ ska T AB dela ut tillgångar till sökandebolagen, inklusive de av T AB direktägda aktierna i V AB. Ett annat alternativ är att aktierna i V AB betalas ut i samband med en indragning av aktier i T AB.

Med anledning härav frågar sökandebolagen om överföringen av aktierna i V AB kommer att medföra att de ska anses ha förvärvat aktierna till marknadsvärde.

Parterna är överens om att förvärven ska anses ske till marknadsvärde.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 61 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, vartill 15 kap. 1 § tredje stycket IL hänvisar, ska inkomster i annat än pengar värderas till marknadsvärdet om inte annat följer av övriga bestämmelser i det kapitlet (bestämmelser om ett antal naturaförmåner), jfr RÅ 2002 not. 133.

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning ska bestämmelsen tillämpas oavsett om inkomsten ska beskattas eller ej (jfr RÅ 2009 not. 196, som gällde vid vilken tidpunkt och till vilket belopp som en skattefri anteciperad utdelning i utländsk valuta skulle anses mottagen).

Mot bakgrund härav och då bestämmelserna i 20 a kap. IL inte är tillämpliga ska sökandebolagens anskaffningsutgifter för aktierna i V AB anses uppgå till belopp som motsvarar marknadsvärdet vid den tidpunkt då bolagen förvärvar aktierna.

Beslutande: André, ordf., Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen