Byggsmitta

För en person som bedrev byggnadsrörelse har avyttring av 12 byggnadstomter från en fastighet erhållen genom gåva beskattats i inkomstslaget kapital.

Diarienummer
78-10/D
Meddelandedatum
2010-10-28
Lagrum
  • 27 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1-2

De avyttringar som avses med frågorna ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Motivering

A:s far förvärvade jordbruksfastigheten (...) tillsammans med en kompanjon för ungefär 50 år sedan. [I slutet av 1980-talet] erhöll A sin fars andel av fastigheten genom gåva. På motsvarande sätt överlät kompanjonen sin andel till sin son.

En detaljplan avseende fastigheten är under utarbetande som kommer att medge bildande av tolv tomter för bebyggelse. A och den andre delägaren har kontaktat ett byggföretag för exploatering av området och uppförande av hus för kunders räkning på dessa tomter.

Innan exploateringen påbörjas avser A att avyttra sin andel av fastigheten till ett av honom, direkt eller indirekt, helägt bolag som kommer att teckna avtal med det byggföretag som ska exploatera och bebygga området. Alternativt kan A komma att behålla sin andel av fastigheten och själv avyttra de avstyckade tomterna till de slutliga markägarna.

A vill få besked om en avyttring av den aktuella fastighetsandelen till ett av honom ägt bolag ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller inkomstslaget kapital, fråga 1. För alternativet att han avyttrar avstyckade tomter direkt till kund vill han få besked om de ska beskattas såsom ingående i en tomtrörelse, fråga 2.

Frågorna ställs särskilt mot bakgrund av att A sedan [mitten av 1980-talet] har bedrivit byggnadsrörelse i bolagsform. Även fadern bedrev byggnadsrörelse.  

Skatterättsnämndens bedömning

A erhöll fastighetsandelen genom gåva. Den kan därmed inte utgöra lagertillgång i byggnadsrörelse enligt bestämmelserna i 27 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. En avyttring av den ska således inte beskattas som en lagertillgång i en sådan rörelse.  

Frågan är då om fastigheten ska anses ingå i en kvalificerad tomtrörelse. Så är enligt 27 kap. 10 § IL fallet för näringsverksamhet som huvudsakligen består i avyttring av byggnadstomter från fastigheter som uppenbarligen har förvärvats för att ingå i yrkesmässig markavyttring. 

Det har tidigare inte funnits någon detaljplan för bebyggelse av fastigheten. Fastigheten, som inte använts för boende, ska exploateras med anlitande av ett externt byggföretag. Någon tomt har tidigare inte avyttrats från fastigheten.

Mot bakgrund av det anförda och vad som i övrigt framgår i ärendet kan det inte anses uppenbart att fastighetsandelen har förvärvats av A för att ingå i en yrkesmässig markavyttring. En avyttring, oavsett om den omfattar andelen som sådan eller avser enskilda från fastigheten avstyckade tomter, kan därför inte hänföras till kvalificerad tomtrörelse.

Med hänsyn till att antalet tomtavyttringar i det senare fallet kommer att uppgå till högst tolv är inte heller reglerna i kapitlets 11-15 §§ om enkel  tomtrörelse tillämpliga.

Frågorna ska därför besvaras så att avyttringarna ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen