Ideell förening

En idrottsförening har ansetts skattskyldig för ersättning från ett handelsbolag för tillhandahållande av ideellt arbetande medlemmar.

Diarienummer
34-10/D
Meddelandedatum
2010-10-06
Lagrum
  • 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A är skattskyldig för ersättningen från [handelsbolaget].

Motivering

A är en allmännyttig ideell förening som, tillsammans med andra föreningar, bedriver idrottsverksamhet på [en] idrottsplats. Idrottsplatsen ägs av [en]kommun. Föreningarna har bildat ett handelsbolag som har träffat avtal med kommunen om att handelsbolaget, mot ersättning från kommunen, ska ombesörja och bekosta drift, skötsel, underhåll och reparationer av idrottsplatsen. Enligt avtalet har handelsbolaget även rätt att bl.a. hyra ut idrottsplatsen, att där upplåta reklamplatser och idka sedvanlig kommersiell kringverksamhet samt att hyra ut delar av denna verksamhet till annan.

Idrottsföreningarna tillhandahåller handelsbolaget ideellt arbetande medlemmar för att driva idrottsplatsen på tider som ligger utanför den anställda personalens arbetstider. För detta erhåller föreningarna ekonomisk ersättning från handelsbolaget.

A frågar om den ersättning som föreningen får är skattefri för föreningen på grund av att den ska anses komma från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens idrottsliga ändamål.

Skatteverket anser att A är skattskyldig för ersättningen.

Skatterättsnämndens bedömning

A är enligt förutsättningarna i ärendet en sådan allmännyttig förening som avses i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att föreningen enligt paragrafens andra stycke inte är skattskyldig för bl.a. sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet, om inkomsten till huvudsaklig del kommer från verksamhet som är ett direkt led i främjandet av det idrottsliga ändamålet eller som har en annan naturlig anknytning till detta ändamål.

En idrottsförenings drift av en idrottsanläggning som används av föreningen får anses ha en naturlig anknytning till det idrottsliga ändamålet. Av praxis följer att en förutsättning för att en inkomst från en sådan verksamhet ska vara skattefri är att den bedrivs helt eller delvis av föreningen själv (RÅ 1993 ref. 100 och RÅ 2000 ref. 53, som avsåg inkomster som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete, jfr även RÅ 2005 ref. 67).

I förevarande fall drivs idrottsanläggningen av ett handelsbolag i vilket A är delägare. Att handelsbolagets verksamhet utövas med hjälp av bl.a. föreningens medlemmar innebär inte att verksamheten till den delen kan anses bedriven av föreningen. Den ersättning som föreningen erhåller från handelsbolaget för de arbetsinsatser föreningens medlemmar utför åt bolaget för driften av anläggningen kan därmed inte anses skattefri.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen