Koncernbidrag

Livförsäkringsföretag har medgetts avdrag för koncernbidrag till svenskt dotterbolag.

Diarienummer
66-10/D
Meddelandedatum
2010-09-09
Lagrum
  • 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X ska dra av koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, som lämnas till Y AB.

Motivering

Livförsäkringsföretag ska enligt 39 kap. 3 § IL inte ta upp inkomster som hänför sig till tillgångar och skulder som förvaltas för försäkringstagarnas räkning eller influtna premier. Utgifter som hänför sig till sådana inkomster och premier får inte dras av. Den delen av livförsäkringsföretags verksamhet är i stället föremål för avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

X är ett livförsäkringsföretag. Av företagets inkomster beskattas cirka [x] procent enligt IL, medan resterande andel är hänförlig till den del av verksamheten som är föremål för avkastningsskatt.

X överväger att lämna ett koncernbidrag till det helägda dotterbolaget Y AB. Koncernbidraget ryms inom medel som belöper på den del av X:s kapitalförvaltning som beskattas enligt IL. Vidare gäller att Y AB bedriver verksamhet vars inkomster i sin helhet beskattas enligt IL. Koncernbidraget ska tas upp till beskattning hos bolaget.

X vill ha besked om koncernbidraget till Y AB är avdragsgillt i sin helhet eller endast till en viss del, beräknat med utgångspunkt i den andel av X:s totala verksamhet som beskattas enligt IL.

Parterna är ense om att hela koncernbidraget är avdragsgillt.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 35 kap. 1 § första stycket IL ska koncernbidrag dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren, om förutsättningarna för avdrag i kapitlet är uppfyllda. De senare villkoren omfattas inte av ansökan, vilket får anses innebära att de kommer att vara uppfyllda.

I praxis har avdragsrätten prövats i ett fall där koncernbidraget gick i motsatt riktning (RÅ 2006 not. 40). Ett dotterbolag skulle lämna koncernbidrag till moderföretaget som var ett livförsäkringsföretag. Sökandena ville ha besked om dotterbolaget hade rätt till avdrag för koncernbidraget trots att moderföretaget skulle fördela det mottagna bidraget enligt vad som gällde för företagets inkomster i övrigt, på den del av verksamheten som inkomstbeskattades enligt IL och resterande del som inte beskattades enligt IL.

Med hänvisning till 35 kap. 1 § första stycket första ledet IL och förarbetsuttalanden vid koncernbidragsreglernas tillkomst ansågs rätten till avdrag för lämnat koncernbidrag förutsätta att samma belopp tas upp hos mottagaren.

I det aktuella fallet ska enligt förutsättningarna det utgivna koncernbidraget tas upp hos Y AB. Av det anförda följer då att X har rätt att dra av koncernbidraget i sin helhet.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen