Kvalificerade andelar, utomståenderegeln

Fråga om särskilda skäl föreligger mot att tillämpa den s.k. utomståenderegeln m.m.

Diarienummer
154-09/D
Meddelandedatum
2010-07-05
Lagrum
  • 57 kap. 4 och 5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

A:s aktier i X AB och i Y AB är från och med ingången av år 2010 inte kvalificerade andelar.

Motivering

Bakgrund

A bildade år (...) tillsammans med två andra personer Z AB. Till följd av att A och de båda andra grundarna är verksamma i betydande omfattning i Z AB är deras aktier i bolaget att anses som kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. 
 
Sedan [månad] 2004 har Z AB ägts av utomstående till [mer än 30] procent.

I [månad] 2007 förvärvade A samtliga aktier i X AB, ett s.k. lagerbolag. Kort därefter avyttrade han till det bolaget en post om [mindre än 1] procent och något senare ytterligare [mindre än 1] procent av sina i aktier i Z AB för pris som väsentligt understeg aktiernas marknadsvärde. I samband med den senare införsäljningen av Z AB-aktier till X AB avyttrade bolaget [mindre än 1] respektive [mindre än 1] procent av dessa aktier till utomstående för aktiernas marknadsvärde.

I [månad} 2009 förvärvade A samtliga aktier i ytterligare ett lagerbolag, Y AB. Kort därefter avyttrade han till det bolaget en post om [mindre än 3] procent av sina i aktier i Z AB för ett pris som väsentligt understeg aktiernas marknadsvärde. Något senare avyttrade Y AB "nästan hela" sitt innehav av de förvärvade aktierna i Z AB till externa köpare (...) för marknadsvärdet.

Efter dessa transaktioner och en inom Z AB företagen nyemission äger A nu direkt [mindre än 10] procent samt via X AB och Y AB [mindre än 1]respektive [mindre än 1] procent av aktierna i Z AB.

Enligt givna förutsättningar har A:s arbetsinsatser i såväl X AB som Y AB inskränkt sig till att han i egenskap av firmatecknare undertecknat avtal om förvärv och avyttring av aktier i Z AB.

A vill få besked om den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL är tillämplig på hans aktieinnehav i X AB och Y AB och medför att aktierna från och med beskattningsåret 2010 inte längre är kvalificerade andelar (fråga 1). Vidare vill A få besked om hans aktiviteter i X AB och Y AB i sig medför att han ska anses vara verksam i betydande omfattning i bolagen i den mening som avses i kapitlets 4 § första stycket 1 (fråga 2).

Skatteverket anser att fråga 1 ska besvaras jakande och fråga 2 nekande.

Skatterättsnämndens bedömning

Mot bakgrund av vad som uppgetts om A:s arbetsinsatser i X AB respektive Y AB kan han inte anses verksam i något av bolagen i den omfattningen som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL, jfr RÅ 2005 ref. 3. Hans aktier i bolagen är därmed inte kvalificerade andelar på den grunden.

Att A:s aktier i X AB och Y AB är kvalificerade andelar följer i stället av 4 § första stycket 2 IL eftersom bolagen äger aktier i Z AB där han är verksam i betydande omfattning.

Frågan är om aktierna upphör att vara kvalificerade andelar utifrån vad som gäller för det utomstående ägandet i Z AB. Som framgår av 57 kap. 5 § första stycket IL ska om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Enligt förarbeten och praxis föreligger ett ägande i betydande omfattning om en utomstående äger minst 30 procent av andelarna (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och 704 samt RÅ 2009 ref. 53). Enligt givna förutsättningar är så fallet sedan [månad] 2004.

Av praxis följer vidare att en tillämpning av utomståenderegeln inte är utesluten på grund av att det utomstående ägandet, i en situation som den förevarande, inte avser det direkt ägda bolaget utan ett indirekt ägt bolag, RÅ 2007 not. 1.

Varken det förhållandet att A ägt aktierna i X AB och Y AB under kort tid eller att större delen av bolagens aktieinnehav i Z AB avyttrats externt under år 2007 respektive 2009 kan enligt Skatterättsnämndens mening anses medföra att särskilda skäl föreligger mot att tillämpa utomståenderegeln i fråga om hans aktier i bolagen.

Skatterättsnämnden finner sammanfattningsvis att frågorna ska besvaras så att aktierna i X AB och i Y AB upphör att vara kvalificerade andelar i och med ingången av år 2010.  

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen