Näringsverksamhet

Beskattning vid återbetalning av premier i samband med utskiftning vid likvidation av ett försäkringsbolag.  

Diarienummer
61-09/D
Meddelandedatum
2010-03-29
Lagrum
  • 39 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Försäkringsbolaget Z i likvidation
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 3

Försäkringsbolaget Z i likvidation ska dra av utbetalningarna.

Fråga 2

Försäkringsbolaget Z ska ta upp den del av minskningen av den försäkringstekniska avsättningen för egen räkning som motsvarar inbetalda premier.

Motivering

Det ömsesidiga skadeförsäkringsbolaget Z har trätt i likvidation (...). [Bolaget har bl.a. tillhandahållit] allframtidsförsäkringar för brandskada för byggnader. Verksamheten har sedan nyteckningar av försäkringar upphörde (...)bestått i att förvalta och administrera försäkringsbeståndet samt att förvalta placeringstillgångar som härrör från denna försäkringsgren. Försäkringarna har följt den fastighet på vilken den försäkrade byggnaden finns.

I enlighet med bolagsordningen ska försäkringsbolagets behållna tillgångar skiftas till delägarna, dvs. försäkringstagarna, i bolaget vid tiden för likvidationsbeslutet. De ska få del av tillgångarna i förhållande till försäkringens premiereserv. Endast kontanta medel kommer att utbetalas till försäkringstagarna. Det belopp som utbetalas består dels av en återbetalning av inbetalda premier, dels av överskott vid likvidationen. Bland försäkringsbolagets obeskattade reserver finns en försäkringsteknisk avsättning för egen räkning som utgörs av faktiskt inbetalda premier och premiefria höjningar av försäkringsbeloppen.

Frågorna i ansökan avser dels om utbetalning av det överskott som uppstår vid likvidationen — utöver faktiskt inbetalda premier — ska dras av (fråga 1), dels om det belopp som vid minskningen av den försäkringstekniska avsättningen för egen räkning motsvarar de inbetalda premierna ska tas upp (fråga 2) samt, om svaret på fråga 2 är ja, huruvida bolaget får avdrag för beloppet vid utbetalningen (fråga 3).

Försäkringsbolagets inställning är att utbetalningen utöver inbetalda premier ska dras av vid inkomstbeskattningen som utbetald återbäring eftersom minskningen av avsättningen ska tas upp. Till den del utbetalningen avser inbetalda premier så anser bolaget emellertid att minskningen av avsättningen inte är skattepliktig för bolaget och att utbetalningen därmed inte är avdragsgill. Om Skatterättsnämnden skulle vara av annan uppfattning och anse att minskningen av avsättningen för inbetalade premier är skattepliktig anser bolaget att återbetalningen av dessa premier är avdragsgill.

Skatteverket anser att samtliga frågor bör besvaras jakande.

Skatterättsnämndens bedömning

I ärendet aktualiseras de särskilda bestämmelser för skadeförsäkringsföretag som finns i 39 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229). Enligt punkten 1 ska skadeförsäkringsföretag ta upp en minskning av försäkringstekniska avsättningar för egen räkning samt enligt punkten 9 dra av verkställd premieåterbetalning.

Skatterättsnämnden anser att utbetalningen av hela överskottet som uppkommer utgör verkställd premieåterbetalning (se prop. 1969:120 s. 57) som ska dras av (frågorna 1 och 3). Härav följer att även den del av minskningen av den försäkringstekniska avsättningen för egen räkning som motsvarar inbetalda premier ska tas upp (fråga 2).
 
Beslutande: André ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Lohela, Påhlsson, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen