Tomtrörelse

Fastighet innehållande ett flertal utarrenderade byggnadstomter som ska överlåtas i ett sammanhang till en köpare har, vid prövning av om enkel tomtrörelse uppkommer, ansetts utgöra endast en enhet.

Diarienummer
151-09/D
Meddelandedatum
2010-03-05
Lagrum
  • 27 kap. 10-15 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A, B, C och D
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

En avyttring av fastigheten på det tilltänkta sättet ska hos samtliga sökande beskattas i inkomstslaget kapital.

Motivering

Sökandena äger tillsammans fastigheten (...) i (...) kommun. Fastigheten har varit i familjens ägo under lång tid. A och B, som är systrar, förvärvade fastigheten [i början av 1980-talet] genom gåva av sina föräldrar. [I början av 2000-talet] blev B:s söner, C och D, delägare i fastigheten efter gåvor av sin mor.

Fastigheten utnyttjades ursprungligen som jordbruksmark men har sedan mitten av 1960-talet använts för tomtuthyrning. Detaljplan för fritidshusbebyggelse gäller sedan [början av 1960-talet]. På fastigheten finns nu [ett 40-tal] byggnadstomter, samtliga upplåtna med arrendekontrakt. Husen på tomterna ägs av arrendatorerna. Även tomtförsäljningar har förekommit, den senaste [i mitten av 1960-talet]. På fastigheten finns även (...) vägar och strandängar.

Sökandena avser att avyttra hela fastigheten vid ett tillfälle till en av arrendatorerna bildad ekonomisk förening, samfällighet eller motsvarande.

Frågan i ärendet gäller om avyttringen ska behandlas som en enda markförsäljning med beskattning i inkomstslaget kapital eller om beskattning ska ske i inkomstslaget näringsverksamhet enligt reglerna för tomtrörelse i 27 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Skatteverket anser att beskattning ska ske i inkomstslaget kapital.

Skatterättsnämndens bedömning

Omständigheterna är inte sådana att kvalificerad tomtrörelse enligt 27 kap. 10 § IL föreligger.

Frågan är då om avyttringen leder till att enkel tomtrörelse enligt kapitlets 11-15 §§ uppkommer.

Mot bakgrund av att avyttringen sker i ett sammanhang till en köpare får den anses omfatta endast en enhet (jfr prop. 1967:153 s. 150 och RÅ82 1:61). Med hänsyn härtill och då inga andra byggnadstomter avyttrats under en tioårsperiod uppkommer ingen enkel tomtrörelse. Beskattning ska i stället ske i inkomstslaget kapital.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen