Väsentlig anknytning

Förvärv av en jordbruksfastighet för fritidsändamål har inte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige.

Diarienummer
142-09/D
Meddelandedatum
2010-03-03
Lagrum
  • 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A får inte väsentlig anknytning till Sverige genom förvärvet av fastigheten (...).

Motivering

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas ett antal anknytningsfaktorer bl.a. om personen har en fastighet här och om han bedriver näringsverksamhet här.

A, som är svensk medborgare, är sedan mitten av 1990-talet bosatt utomlands, först under två år i [land X] och därefter i [land Y] dit han flyttade för att sammanbo med sin blivande (...) hustru. De är gifta sedan år (...) och har två [minderåriga] barn (...). A ägde tidigare indirekt, via ett helägt [utländskt] bolag, samtliga aktier i det svenska bolaget Z. I december 2006 avyttrade moderbolaget aktierna i dotterbolaget. A har därefter inte haft någon anknytning till Sverige av betydelse. Under senare år har han besökt Sverige under endast ett fåtal dagar per år.

Han överväger nu att förvärva en fastighet för fritidsändamål i Sverige. Fastigheten som är belägen i (...) kommun är vid fastighetstaxeringen klassad som en bebyggd lantbruksenhet. Den har en areal på nästan 40 000 kvm och är bebyggd med två bostadshus, en [större] huvudbyggnad (...) och ett mindre hus (...) samt en byggnad [för djurhållning]. Ovanpå [sistnämnda byggnad] finns en mindre lägenhet.

A och hans familj avser att använda huvudbyggnaden som fritidsbostad under ca 10 veckor per år, varav merparten under sommaren. Det mindre bostadshuset och lägenheten kommer troligen att även fortsättningsvis hyras ut till nuvarande hyresgäster. Uthyrningen beräknas inbringa [drygt 100 000 kr] per år. Han kommer inte att bedriva någon djurhållning eller annan verksamhet på fastigheten.

Den ekonomiska förvaltningen av fastigheten kommer i allt väsentligt att skötas av A medan tjänster för underhåll och liknande kommer att köpas av lokala hantverkare.

A vill veta om det tilltänkta förvärvet och nyttjandet av fastigheten medför att han får väsentlig anknytning till Sverige.

Skatteverket anser att väsentlig anknytning inte uppkommer.

Skatterättsnämndens bedömning

Av praxis framgår att enbart ett förvärv av en fastighet avsedd att användas för fritidsändamål inte medför väsentlig anknytning hit, även om fastigheten betingar ett stort värde och genererar intäkter (se t.ex. RÅ 2003 not. 210 och jfr RÅ 1989 ref. 118).

Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finner Skatterättsnämnden att A inte får väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 7 § IL vid förvärv av den aktuella fastigheten.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen