Väsentlig anknytning

Väsentlig anknytning till Sverige har ansetts föreligga i följd av regelbundet och frekvent umgänge med minderåriga barn i Sverige samt omständigheterna i övrigt.

Diarienummer
116-09/D
Meddelandedatum
2010-03-03
Lagrum
  • 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2010-09-10
Mål nr
1797-10

Förhandsbesked

A ska i samtliga de alternativ som omfattas av ansökan anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit efter utflyttningen till [X].

Motivering

Av handlingarna i ärendet framgår i huvudsak följande. A separerade från sin hustru under (...) 2008. Under (...) 2009 ansökte de om äktenskapsskillnad. Deras (...) gemensamma [små] barn (...) bor sedan separationen hos modern. De har gemensam vårdnad om barnen. Under nämnda tidsperiod avslutade A sin tidigare anställning (...).

Som en konsekvens av de redovisade ändrade förhållandena har A beslutat sig för att flytta till X (...). Äktenskapet kommer att vara upplöst innan utflyttningen (...) sker. Han avser att bosätta sig (...) i en hyrd lägenhet, storleksmässigt likvärdig med den permanentbostad (...) i [Sverige], som han ska sälja i samband med utflyttningen. Bohaget ska användas till att möblera lägenheten i X.

Med X som bas planerar han att bedriva konsultverksamhet (...). Han räknar med att även få vissa styrelseuppdrag.

Umgänget med (...) barnen ska ske dels i Sverige, dels utomlands. A räknar med att i det syftet få sammanlagt högst 90 övernattningar per år (motsvarar 106 dagar) i Sverige. Umgänget kommer att ske i perioder om fem övernattningar i sträck under förlängda veckoslut (motsvarar sex dagar) vid två tillfällen per månad under sju månader och vid ett tillfälle per månad under ytterligare fyra månader. För umgänget med barnen kommer han att ha tillgång till två rum i [ett vuxet barns] bostad. Det kan även bli aktuellt [med andra boendealternativ]. Under längre lov kommer umgänget med barnen att ske i bostaden i X eller på [andra] orter utanför Sverige.

A uppskattar vidare att han till följd av styrelseuppdrag (...) kan komma att vistas här under sammanlagt 20 dagar per år samt knappast något alls på grund av sin konsultverksamhet.

Efter utflyttningen kommer hans tillgångar i Sverige att utgöras av smärre aktieposter i börsnoterade bolag.

A vill veta om han kommer att vara begränsat skattskyldig i Sverige på den grunden att han saknar väsentlig anknytning hit efter utflyttningen till X (fråga 1). Om svaret är nej vill han veta om det förändras om han inte har formell vårdnad om de minderåriga barnen (fråga2 a ) eller om han vistas sammanlagt högst 100 dagar om året i Sverige (fråga 2 b).

Skatteverket anser att vistelsernas sammanlagda längd i Sverige i kombination med att barnen är bosatta här ger A väsentlig anknytning hit.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska, enligt kapitlets 7 §, beaktas en rad anknytningsfaktorer, bl.a. om personen är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk och om han har sin familj här. Uppräkningen avslutas med att också liknande förhållanden ska beaktas.

En person som efter utflyttning från Sverige gör frekventa resor hit för att umgås med sin son i förskoleåldern har inte ansetts få väsentlig anknytning till Sverige (RÅ 2003 ref. 52). Efter separation mellan honom och sonens mor några år tidigare hade modern ensam vårdnad om sonen. Besöken skulle ske i anslutning till helger och uppgå till ca 60 dagar per år. Under besöken skulle han inte ha tillgång till annat boende än gästrum hos vänner och släktingar. Därutöver skulle han besöka Sverige 20 dagar per år för arbete.

A är svensk medborgare. Av handlingarna i ärendet framgår inte annat än att han fram till den aktuella utflyttningen till X hela tiden varit bosatt i Sverige. A har (...) små barn som efter hans separation från modern år 2008 är bosatta hos henne. De har gemensam vårdnad (...) om barnen. A kommer att besöka Sverige för att umgås med barnen regelbundet och i stort sett varje månad. Under barnens sommarlov och andra större lov ska de besöka honom i stället. Hans besök här för att träffa barnen kommer att uppgå till sammanlagt drygt 100 dagar per år. Han kommer då att disponera två rum i [ett vuxet barns] bostad. Vidare kommer A att besöka Sverige ungefär 20 dagar per år för arbete.

De förhållanden under vilka A ska utöva sitt umgänge med de i Sverige bosatta barnen och omständigheterna i övrigt innebär enligt Skatterättsnämndens mening att A vid en samlad bedömning får väsentlig anknytning till Sverige. Bedömningen ändras inte om den gemensamma vårdnaden om barnen upphör eller om antalet besöksdagar i Sverige minskar till högst 100.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen