Gåva

Överlåtelse genom gåva av aktier till anställd som är syster till givaren har inte medfört beskattning för förvärvaren.

Diarienummer
141-10/D
Meddelandedatum
2011-03-25
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Överlåtelsen av aktier i X AB medför inte någon inkomstbeskattning för A.

Motivering

X AB, som är ett familjeföretag sedan [flera] generationer, utvecklar och framställer (...). B äger samtliga aktier i bolaget och är även dess verkställande direktör. Han övertog verksamheten år (...) genom en underprisöverlåtelse från föräldrarnas bolag till ett av honom nybildat aktiebolag.

A, syster till B, är sedan ungefär två år tillbaka anställd i bolaget. Dessförinnan har hon endast arbetat där under begränsade perioder i samband med studieuppehåll (...).

Mot bakgrund av att A numera är anställd i bolaget avser B att av rättvisehänsyn överlåta 25 procent av aktierna i bolaget till sin syster som gåva. Substansvärdet på företaget uppges vara ca 16 miljoner kr och marknadsvärdet avsevärt högre.

Frågan i ärendet är om denna gåva utlöser inkomstbeskattning för A.

Skatteverket anser att någon inkomstbeskattning inte ska ske.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är ett förvärv genom bl.a. gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att beskattning i inkomstslaget tjänst kan ske när aktieförvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför.

Mot bakgrund av de uppgifter som lämnats finner Skatterättsnämnden att överlåtelsen av aktierna i X AB i allt väsentligt får anses ha sin grund i släktskapet mellan gåvogivaren och gåvotagaren. Överlåtelsen är med hänsyn härtill av benefik karaktär. Någon inkomstbeskattning för aktiernas värde ska därför inte ske.

Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller fråga 2.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Jönsson, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen