Kvalificerade andelar

Aktier har ansetts inte kvalificerade vid en prövning mot begreppet samma eller likartad verksamhet.

Diarienummer
108-10/D
Meddelandedatum
2011-02-28
Lagrum
  • 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

F AB bedriver inte samma eller likartad verksamhet som A.   

Motivering

X äger samtliga aktier i A [ett utländskt bolag]. Bolaget äger aktierna i B AB, som i sin tur äger aktierna i C AB.

År 2007 avyttrade C AB till extern köpare aktierna i D AB, som äger 20 procent av andelarna i E KB (...). En given förutsättning är att E KB, som sedermera ändrat bolagsform till aktiebolag, inte är eller har varit ett fåmanshandelsbolag eller ett fåmansbolag.

Fram till aktieavyttringen år 2007 var X verksam i betydande omfattning i den [verksamhet] som bedrevs i C AB och som riktade sig mot E KB. I och med aktieavyttringen upphörde verksamheten i C AB och X övergick till en anställning i E KB med arbetsuppgifter motsvarande en verkställande direktörs.

Efter år 2007 har det inte förekommit någon annan verksamhet i den av A ägda koncernen än den [värdepappersförvaltning] som bedrivs i A av medel som bolaget mottagit i utdelning från C AB via B AB.

X:s [syskonbarn] äger samtliga aktier och är verksam i betydande omfattning i F AB. Bolaget tillhandahåller E KB [tjänster] som delvis motsvarar dem som tidigare tillhandahölls bolaget av C AB.

Frågan i ärendet är om den av A bedrivna värdepappersförvaltningen ska anses som samma eller likartad i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, som den [verksamhet] som bedrivs i F AB. 

X anser att så inte är fallet eftersom några tillgångar inte har överförts mellan bolagen ifråga.  

Skatteverket delar uppfattningen att frågan ska besvaras nekande.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.  

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 IL framgår, såvitt nu är ifråga, att en andel i ett fåmansföretag ska anses som kvalificerad andel om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Enligt förutsättningarna för bedömningen upphörde X år 2007 att vara verksam i betydande omfattning i C AB, det enda bolaget inom [koncernen] där han varit verksam i sådan omfattning. Vid oförändrade förhållanden skulle därmed enligt bestämmelsen hans aktier i A upphöra att vara kvalificerade andelar efter den femårsperiod som följer därefter, dvs. år 2013.

Det sagda gäller dock under förutsättning att aktierna inte kan anses vara fortsatt kvalificerade till följd av att hans [syskonbarn] är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som A. Den jämförelsen ska göras mot den förvaltning av värdepapper som A bedriver av medel som härrör från den i C AB tidigare bedrivna [verksamheten].

Av praxis framgår att bestämmelsen i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28 och RÅ 2007 not. 66).

Enligt vad som uppgetts har inte någon verksamhet överförts mellan bolagen i fråga som kan medföra att de ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Den omständigheten att de [verksamheter] som bedrivits av C AB och F AB har varit av jämförbart slag kan inte heller anses innebära att ett sådant likartat samband föreligger som avses i bestämmelsen.

Mot bakgrund härav ska frågan besvaras nekande.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen