Kvalificerade andelar, samma eller likartad verksamhet

Aktier har ansetts kvalificerade till följd av att företaget bedriver samma eller likartad verksamhet som ett annat fåmansföretag där ägaren är verksam i betydande omfattning.

Diarienummer
94-10/D
Meddelandedatum
2011-04-01
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1-4

A:s aktier i X AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

Bakgrund

A ägde tidigare direkt samtliga aktier i B AB. Han är verksam i bolaget i betydande omfattning.

För att minska kapitalet i B AB och därigenom underlätta framtida ägarbreddning i bolaget genomförde A följande åtgärder. År 2008 förvärvade han två s.k. lagerbolag, Y AB och Z AB. Han överlät sedan 37,5 procent av aktierna i B AB till Z AB och resterande del av aktierna till Y AB. Överlåtelserna gjordes till underpris. Därefter minskades aktiekapitalet i B AB genom indragning av Y AB:s aktier i bolaget. Ersättningen för de inlösta aktierna uppgick till (...) miljoner kr, [varav en mindre andel] avsåg aktiekapital och resterande del utgjorde överkurs.

År 2009 överlät A sina aktier i Y AB till underpris till X AB. Tidigare samma år hade han förvärvat det senare bolaget som ett lagerbolag.

Avsikten är nu att Y AB ska gå upp i X AB genom fusion. Alternativt ska X AB sälja sina aktier i Y AB till en extern köpare. Därefter kommer kapitalet i X AB att delas ut till A.

A vill veta om utdelningen från X AB, efter att något av alternativen genomförts, ska beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL (frågorna 1 och 2). Han vill vidare veta om aktierna i X AB utgör kvalificerade andelar sjätte året efter fusionen med Y AB (fråga 3) eller om svaret ändras om X AB i stället säljer Y AB externt (fråga 4). A vill slutligen ha besked om lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen), är tillämplig på förfarandet (fråga 5).

Skatteverket anser att X AB, genom det övertagande av kapitalförvaltning som sker i de två alternativen från Y AB, bedriver samma eller likartad verksamhet som B AB och att aktierna i X AB därför ska anses som kvalificerade andelar. Aktierna i X AB behåller därmed sin karaktär av kvalificerade andelar även sedan fem år gått efter fusionen med Y AB alternativt externavyttringen av Y AB. För det fall frågorna 1?4 skulle besvaras på annat sätt anser verket att skatteflyktslagen är tillämplig.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1-4

I 57 kap. 4 § IL regleras under vilka förutsättningar en andel i ett fåmansföretag ska anses som en kvalificerad andel. Enligt första stycket 1 är andelen kvalificerad om, såvitt här är av intresse, andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Det är enligt första stycket 2 också fallet om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag.

Enligt förutsättningarna har A inte varit verksam i betydande omfattning i vare sig X AB eller det förvärvade dotterbolaget Y AB. A:s aktier i X AB kan således inte på den grunden anses som kvalificerade andelar.

Det återstår därmed att pröva om A är, eller har varit, verksam i ett annat fåmansföretag som kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet som X AB. Den prövningen ska ske med beaktande av förhållandena som föreligger efter genomförande av de alternativa åtgärderna.

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag har överförts till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28 och RÅ 2010 ref. 11 I—V).

Genom indragningen till överkurs av Y AB:s aktier i B AB har Y AB tillgodogjort sig kapital som genererats i den verksamhet som bedrivs i B AB och som kan hänföras till A:s arbetsinsatser i det bolaget.

Den fortsatta verksamheten i Y AB har bestått i förvaltning av detta kapital. När Y AB fusioneras med X AB alternativt säljs till en extern köpare övertas denna verksamhet av X AB. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning finns det inte skäl att göra någon skillnad mellan dessa alternativ.

Av det anförda följer att X AB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet som den som bedrivs i B AB och i vilken A är verksam i betydande omfattning (jfr RÅ 2010 ref. 11 I). Aktierna i X AB utgör därmed kvalificerade andelar i båda alternativen (frågorna 1-2).

Svaret på frågorna 3-4 framgår av motiveringen till svaret på frågorna 1-2.

Fråga 5

Med hänsyn till svaren på frågorna 1-4 förfaller frågan om skatteflyktslagen är tillämplig.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Jönsson, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen