Näringsbetingade andelar

Aktier i ett rörelsedrivande dotterbolag har inte ansetts ingå som lagertillgångar i en av moderbolaget bedriven handel med värdepapper utan hänförts till kapitaltillgångar.

Diarienummer
149-10/D
Meddelandedatum
2011-09-02
Lagrum
  • 24 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X AB:s (X) aktier i såväl Y AB (Y) som Nyab utgör kapitaltillgångar.

Motivering

Aktierna i X ägs av makarna A. De förvärvade aktierna år (...). Samma år förvärvade X z procent av aktierna i Y, ett [rörelsedrivande bolag]. Resterande del av aktierna i Y förvärvade X år (...).

X:s uppgift var ursprungligen att äga aktierna i Y samt att tillhandahålla dotterbolaget vissa administrativa tjänster. Sedan år (...) bedriver bolaget även handel med värdepapper. Den verksamheten är (...) under avveckling.

Avsikten är att makarna A som ett led i ett generationsskifte ska omstrukturera ägandet av bolagen. I ett första steg förvärvar X 70 procent av aktierna i ett nybildat bolag, Nyab. Resterande del av aktierna i Nyab förvärvas av [den ena av makarna A] som omgående överlåter dessa aktier till [ett barn till makarna] i form av gåva. Därefter avyttrar X samtliga sina aktier i Y för marknadsvärdet (...) till Nyab. Den därigenom uppkomna nya ägarbilden är avsedd att vara långsiktig.

X vill, utifrån sin osäkerhet huruvida aktierna i Y respektive Nyab kan "smittas" av den bedrivna handeln med värdepapper, få besvarat om dessa aktier ska betraktas som lager- eller kapitaltillgångar (frågorna 1 och 2).

Parterna är ense om att aktierna utgör kapitaltillgångar.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Med hänsyn till vad som framgår i ärendet får X:s aktier i Y anses som kapitaltillgångar utan hinder av att X under senare tid även har bedrivit handel med värdepapper. Bedömningen blir densamma för X:s aktieinnehav i Nyab efter den planerade omstruktureringen.

Frågorna ska därför besvaras med att såväl aktierna i Y som i Nyab utgör kapitaltillgångar för X.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen