Personlig assistans

Semesterresa till utlandet som en assistansberättigad företar tillsammans med sin personlige assistent — tillika nära anhörig — har ansetts utgöra tjänsteresa för den personlige assistenten.

Diarienummer
133-10/D
Meddelandedatum
2011-06-23
Lagrum
  • 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-01-20
Mål nr
4659-11

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

A ska inte förmånsbeskattas för att arbetsgivaren betalar hennes utlandsresa. Hon ska inte heller beskattas till den del erhållna traktamenten motsvaras av en rätt till avdrag för ökade levnadskostnader.

Beslut

Fråga 3

Ansökan avvisas i denna del.

Motivering

Bakgrund

Den socialförsäkringsrättsliga regleringen

En försäkrad (assistansberättigad) har rätt till assistansersättning för att täcka sina kostnader för personliga assistenter eller för köp av personlig assistans från en utförare (assistanssamordnare). 

Ersättningen betalas ut månadsvis med visst belopp för det antal beviljade assistanstimmar som assistans har lämnats.

Om den assistansberättigade delar hushåll med sin personlige assistent måste den assistansberättigade köpa assistans av en assistanssamordnare där den personlige assistenten är anställd. Assistanssamordnaren, som ska vara fristående från hushållet, kan vara ett aktiebolag.

Assistansersättning kan även lämnas för tid då den assistansberättigade vistas i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) än i Sverige.

Den redovisade regleringen finns i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). Jfr Försäkringskassans Vägledning 2003:6 Assistansersättning (version 7)  s. 147—149.

Omständigheterna i ärendet

X AB (...) [är en privat assistanssamordnare] med ca [n] anställda.

A är heltidsanställd av X AB som personlig assistent åt sin make B med en arbetstid om 40 timmar per vecka.

B är berättigad till assistansersättning om 57 timmar i veckan.  

Avsikten är att B ska åka på en resa till [ett annat land inom EES] under sju dagar tillsammans med sin hustru och deras vuxna dotter. A ska tjänstgöra som personlig assistent åt B åtta timmar om dagen under hela bortavaron. Utöver lön och traktamente kommer X AB att betala hennes resa, som beräknas till 8 000 kr.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om hon kommer att förmånsbeskattas för någon del av resekostnaden (fråga 1), om hon kommer att beskattas för erhållna traktamenten (fråga 2) samt om svaren på frågorna 1 och 2 blir annorlunda om hon är arbetsbefriad under två av resans sju dagar — varvid den totala arbetstiden under resan uppgår till 40 timmar — och en annan personlig assistent arbetar under övrig tid (fråga 3).

Skatteverket anser att om en assistansberättigad person åker på semester tillsammans med nära anhöriga är det typiskt sett fråga om en helt privat resa. När, som i det här fallet en medföljande maka är personlig assistent åt den assistansberättigade, kan resan för den personliga assistenten inte ses som en tjänsteresa för henne även om hon har lön för sitt arbete under resan. Det innebär att det är en förmån att få resan betald av arbetsgivaren och att traktamentsersättningar ska tas upp utan rätt till avdrag för ökade levnadskostnader.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Det frågan gäller är att bedöma om en semesterresa till utlandet som en assistansberättigad företar tillsammans med sin personlige assistent, som tillika är en nära anhörig, kan ses som en tjänsteresa för den personlige assistenten.

A är anställd hos X AB. Hennes arbetsuppgifter består i att på heltid vara personlig assistent åt sin make.

Under den aktuella utlandsresan till (...), som även makarnas vuxna dotter deltar i, kommer hon att utföra sitt arbete som vanligt. 

Mot den bakgrunden framstår resan som en tjänsteresa för A. Den omständigheten att hennes arbetsuppgifter består i att ge assistans åt en nära anhörig eller att hon som maka deltar i familjens beslut att företa utlandsresan föranleder enligt Skatterättsnämndens mening ingen annan bedömning.

Skatterättsnämnden finner därför att A inte ska ta upp någon förmån i inkomstslaget tjänst för att arbetsgivaren betalar hennes resa till (...).

Fråga 2

Av svaret på fråga 1 följer att någon faktisk beskattning av de traktamenten som A får på grund av tjänsteresan till (...) inte ska ske i den mån de motsvaras av belopp som hon har rätt att dra av som ökade levnadskostnader.

Fråga 3

För att kunna besvara fråga 3 krävs ytterligare utredning av det slag som bör göras vid den ordinarie taxeringen och inte inom ramen för ett förhandsbesked.

Ansökan ska därför avvisas i denna del.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen