Underprisöverlåtelse

Underprisöverlåtelse i den mening som avses i 23 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts föreligga vid uppdelning av ägandet genom överlåtelse till nytt bolag.

Diarienummer
129-10/D
Meddelandedatum
2011-03-29
Lagrum
  • 8 kap. 2 § och 23 kap. 2 och 11 samt 19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Aktieöverlåtelserna medför inte någon inkomstbeskattning av A.

Fråga 3

Aktiegåvan medför inte någon inkomstbeskattning av B.

Motivering

Bakgrund

A äger samtliga aktier i X AB (X). Bolaget är moderföretag i en koncern där samtliga dotterföretag är helägda aktiebolag.

Fram till (...) 2009 var A verkställande direktör i dotterföretagen. Han avgick då från dessa poster och ersattes av sonen B som har arbetat inom koncernen sedan (...).

A avser att genomföra ett generationsskifte till förmån för sonen enligt följande. I ett första led bildar han ett nytt bolag, Nyab. Därefter uppbär X utdelning från dotterföretagen, totalt ca y miljoner kr. Sedan överlåter X aktierna i samtliga dotterföretag till Nyab till underpris. I ett sista steg överlåter A samtliga aktier i Nyab till B genom gåva.

X kommer att lämna skalbolagsdeklaration avseende de avyttrade dotterföretagsaktierna.

A frågar om han ska utdelningsbeskattas eller beskattas i inkomstslaget tjänst med anledning av aktieöverlåtelserna från X till Nyab (frågorna 1 och 2). B vill veta om han ska beskattas i inkomstslaget tjänst med anledning av förvärvet av aktierna i Nyab (fråga 3).

Parterna är ense om att samtliga frågor ska besvaras nekande.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 2

Överlåtelserna av X:s aktier i dotterföretagen som avser näringsbetingade andelar ska ske till pris som understiger aktiernas marknadsvärden. Enligt 23 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska, trots att en överlåtelse inte omfattas av bestämmelserna i 23 kap., kapitlets 11--12 §§ tillämpas när en näringsbetingad andel överlåts utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat om vissa angivna villkor är uppfyllda. Ett av dessa villkor är att andelen kvalificerade andelar i det förvärvande företaget är minst lika stor som i det överlåtande företaget.

Av 11 § framgår att, om tillgången överlåts av ett företag, ska överlåtelsen inte medföra att någon som direkt eller indirekt äger en del i företaget ska ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som utdelning. Vidare följer att överlåtelsen inte heller ska medföra att skillnaden ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst av den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget. En tillämpning av 12 § aktualiseras inte i ärendet.

Av praxis framgår att en tillämpning av bestämmelserna i 23 kap. 11 § IL i ett fall som det aktuella förutsätter att underpriset vid avyttringen av aktierna inte motsvaras av något sidovederlag (jfr RÅ 2008 ref. 52 II och Högsta förvaltningsdomstolens dom den 14 mars 2011 i mål nr 4838-10).

Mot bakgrund av de uppgifter som lämnats i ärendet finns det inte anledning att ifrågasätta att de aktuella överlåtelserna sker till underpris i den mening som avses i de aktuella bestämmelserna i 23 kap. IL. En utgångspunkt för prövningen är vidare att A:s aktier i Nyab blir kvalificerade andelar i och med företagets förvärv av dotterföretagen. Det betyder att A inte ska ta upp något skillnadsbelopp som vare sig utdelning eller intäkt i inkomstslaget tjänst.

Fråga 3

Enligt 8 kap. 2 § IL är ett förvärv genom bl.a. gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning kan ske när gåvan kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som mottagaren utför. Med hänsyn till lämnade uppgifter finner Skatterättsnämnden att den planerade överlåtelsen av aktierna i allt väsentligt får anses ha sin grund i släktskapsförhållandet mellan A och B och att överlåtelsen är av benefik karaktär. Någon inkomstbeskattning av B för gåvans värde ska därför inte ske.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Jönsson, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Palmstierna 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen