Väsentlig anknytning

Innehav av en övernattningslägenhet som ägts parallellt med en inför utflyttning avvecklad permanentbostad har inte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige.

Diarienummer
120-10/D
Meddelandedatum
2011-03-22
Lagrum
  • 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A och B ska anses begränsat skattskyldiga i Sverige efter utflyttningen till [landet X].

Motivering

A och B är båda svenska medborgare. B har varit bosatt i Sverige sedan han kom hit från X år (...). Han fick svenskt medborgarskap år (...). De avser att pensionera sig och flytta till X. I X har de en trerumslägenhet där de ska bosätta sig. Försäljningen av deras permanentbostad på [en ö] utanför [en svensk stad Y] ägde rum i augusti 2010 med tillträde för de nya ägarna den 1 november. Av inventarierna från bostaden har merparten avvecklats medan återstoden magasinerats inför flytten.

Av ansökan framgår vidare att A och B ska sluta sina anställningar i början av februari 2011. Fram till dess kommer A även att ha avvecklat sina styrelseuppdrag i Sverige. Utflyttningen till X äger rum i mitten av februari. Efter det att A och B flyttade från sin permanentbostad har de bott i sin övernattningslägenhet, en bostadsrätt om40 m² (...) i Y.

De köpte övernattningslägenheten i september 2005. Den har använts när aktiviteter morgon-eller kvällstid så krävde samt vid hårt väder vintertid när överfarten till [permanentbostaden] fordrade egen båt. De avser att behålla lägenheten efter utflyttningen. Den ska användas endast vid besök i Y. De räknar med att tillbringa ungefär 60 dagar om året i Sverige.

A och B vill veta om de efter utflyttningen till X ska anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Skatteverket anser att A och B får väsentlig anknytning hit eftersom lägenheten [i Y] får anses ha utgjort [deras] permanentbostad parallellt med huset på [ön].

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska, enligt 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) beaktas en rad anknytningsfaktorer, bl.a. om han är svensk medborgare eller om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.

Av praxis framgår att den omständigheten att en i Sverige tidigare bosatt person behåller sin permanentbostad här efter att ha flyttat ut är tungt vägande vid en bedömning av om han har väsentlig anknytning hit (RÅ 2009 not. 84 samt där anmärkta rättsfall). Däremot anses inte enbart ett innehav av en fritidsbostad inrättad för åretruntbruk ge väsentlig anknytning hit (t.ex. RÅ 1992 not. 367).

A och B ska som nyblivna pensionärer flytta till X för att bosätta sig i den trerumslägenhet de har där. Efter utflyttningen kommer de enligt uppgift inte att ha några anknytningsfaktorer till Sverige av betydelse utöver den lägenhet som de innehaft sedan år 2005 och sina svenska medborgarskap.

Lägenheten i [Y] har A och B tidigare använt vid tillfälliga övernattningar i Y. I framtiden ska den bara användas för fritidsändamål. Den omständigheten att de inför utflyttningen till X bott en begränsad tid i lägenheten i avvaktan på att deras anställningar skulle upphöra och övriga åtaganden i Sverige avvecklas innebär enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte att lägenheten ska anses ha karaktär av permanentbostad.

Skatterättsnämnden finner vid en samlad bedömning att A och B inte ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth (skiljaktig), Påhlsson, Sjökvist (skiljaktig), Werkell
Sekreterare: Gilbe (avvikande mening)
Föredragande: Palmstierna

Skiljaktig mening

Gäverth och Sjökvist är skiljaktiga och anför med instämmande av sekreteraren Gilbe följande.

Den av A och B ägda bostadsrättslägenheten i Y har närmast före utflyttningen till X utgjort en av familjens två permanentbostäder. Med hänsyn härtill anser vi att ett fortsatt innehav av lägenheten även efter utflyttningen medför att A och B ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige och därmed vara obegränsat skattskyldiga här. 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen